Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023, bieżące, menu 1198 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

2023

Zarządzenia  Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga jako organu gminy

 

Rok 2023
Lp.Nr
Zarządzenia
Data wydaniaTreść zarządzenia
1.1/202302-01-2023W sprawie zmiany  Zarządzenia Nr 125/2022 z dnia 22 listopada Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Miasta i Gminy Kańczuga
2.2/202303-01-2023W sprawie zbiorczego  zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2023
3.3/202303-01-2023W sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Kańczuga do  zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają rok budżetowy
4.4/202305-01-2023W sprawie zmiany  Zarządzenia Nr 125/2022 z dnia 22 listopada Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Miasta i Gminy Kańczuga
5.5/202305-01-2023W sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2023-2030
6.6/202305-01-2023W sprawie powołania zespołu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2023-2030
7.7/202309-01-2023W sprawie zmiany  Zarządzenia Nr 125/2022 z dnia 22 listopada Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Miasta i Gminy Kańczuga
8.8/202312-01-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
9.9/202312-01-2023W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do Miejsko-Gminnego Przedszkola w Kańczudze w roku szkolnym  2023/2024 prowadzonego przez Miasto i Gminę Kańczuga
10.10/202312-01-2023W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga na rok szkolny 2023/2024
11.11/202323-01-2023W sprawie powołania Komisji  Konkursowej celem wyboru ofert na zadania realizowane w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. art. 27 i 28 o sporcie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 ze zm.) oraz na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40)
12.12/202323-01-2023W sprawie doręczania poczty miejscowej za pośrednictwem gońców
13.13/202323-01-2023W sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia kwoty  dofinansowania opłat za kształcenie  pobierane przez szkoły  wyższe i zakłady  kształcenia nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kańczuga na 2023 r.
14.14/202324-01-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
15.15/202327-01-2023W sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej – obiektu Hali  Sportowej w Łopuszce Wielkiej
16.16/202330-01-2023W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
17.17/202331-01-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
18.18/202303-02-2023W sprawie powołania zespołu pracowników Urzędu MiG w K-dze upoważnionych do przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów i paliw niedozwolonych w paleniskach domowych na terenie MiG Kańczuga
19.19/202303-02-2023W sprawie powołania komisji konkursowej do  spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze
20.20/202308-02-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
21.21/202315-02-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
22.22/202320-02-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
23.23/202322-02-2023W sprawie ustalenia  metody wyliczenia współczynnika struktury sprzedaży i proporcji (prewspółczynnika) dotyczących rozliczenia podatku VAT w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze w 2023 roku
24.24/202322-02-2023W sprawie umorzenia zaległości
25.25/202324-02-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
26.25/1/202325-02-2023W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
27.26/202302-03-2023W sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości przy realizacji projektu „Zakup mobilnych miasteczek rowerowych wraz z niezbędnym wyposażeniem  dla Szkól Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga” w ramach działania 3.1: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej  TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 o numerze POIS.03.01.00-00-0181/22-00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze
28.27/202307-03-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
29.28/202310-03-2023W sprawie umorzenia zaległości
30.29/202313-03-2023W spr. określenia metod wyodrębniania wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w części oświatowej subwencji ogólnej naliczonej dla MiG K-ga na rok 2023
31.30/202314-03-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
32.31/202316-03-2023W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność MiG K-ga
33.32/202317-03-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
34.33/202320-03-2023W sprawie wyznaczenia nauczyciela do  zastępowania Dyrektora Zespołu Szkół w Kańczudze podczas jego nieobecności
35.34/202320-03-2023W sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji miejsko-gminnego systemu monitoringu wizyjnego
36.35/202323-03-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
37.36/202329-03-2023W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2022 rok
38.37/202329-03-2023W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z realizacją umowy, której przedmiotem była „Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Miasta i Gminy Kańczuga”, realizowana w ramach projektu „Rozwój instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
39.38/202331-03-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
40.39/202307-04-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
41.40/202314-04-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
42.41/202320-04-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
43.42/202325-04-2023W sprawie zatwierdzenia programu działalności i Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej na 2023 rok
44.43/202325-04-2023W sprawie przedstawienia radzie Miejskiej w Kańczudze sprawozdań finansowych Miasta i Gminy w Kańczudze za 2022 r.
45.44/202325-04-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
46.45/202325-04-2023W sprawie powołania stałego zespołu ds. opracowania raportu o stanie Miasta i Gminy Kańczuga i określenia jego zadań
47.46/202302-05-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
48.47/202309-05-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
49.48/202312-05-2023W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze za 2022r.
50.49/202312-05-2023W sprawie przyjęcia regulaminu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
51.50/202312-05-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
52.51/202318-05-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
53.52/202318-05-2023W sprawie przeprowadzenia Miejsko-Gminnego Konkursu plastycznego pn.: „Jak możemy chronić środowisko naturalne”
54.53/202318-05-2023W sprawie powołania Komisji do dokonywania oceny ofert złożonych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
55.54/202326-05-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
56.55/202330-05-2023W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kańczudze
57.56/202330-05-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
58.57/202330-05-2023W sprawie przeprowadzenia gry decyzyjnej Miejsko-Gminnego zespołu Zarządzania Kryzysowego
59.58/202307-06-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
60.59/202312-06-2023W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kańczudze dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kańczuga
61.60/202312-06-2023W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
62.61/202315-06-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
63.62/202322-06-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
64.63/202327-06-2023W sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Kańczudze
65.64/202327-06-2023W sprawie powołania komisji  egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w miejsko-Gminnym Przedszkolu w Kańczudze
66.65/202327-06-2023W sprawie powołania komisji  egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Zespole Szkół w Kańczudze
67.66/202328-06-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
68.67/202329-06-2023W sprawie wystąpienia z wnioskiem do RIO w Rzeszowie o  wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.652.500,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1.047.500,00 zł
69.68/202330-06-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
70.69/202303-07-2023W sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości przy realizacji projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznych poprzez utworzenie Miejsca Obsługi Rowerów (MOR) w Łopuszka Małej" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze
71.70/202304-07-2023W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 52/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 maja  2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej – toalety miejskiej w Kańczudze, stanowiącej własność Miasta i Gminy Kańczuga
72.71/202305-07-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
73.72/202305-07-2023W sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 7 7000,00 PLN na okres 19 lat, zwaną dalej  „komisją przetargową”
74.73/202305-07-2023W sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 7 700 000,00 PLN na okres 19 lat
75.74/202307-07-2023W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Kańczudze
76.75/202307-07-2023W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi  Zespołu Szkół w Kańczudze
77.76/202325-07-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
78.76/1/202325-07-2023W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
79.77/202327-07-2023W sprawie zmiany  Zarządzenia Nr 64/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wynajęcie pomieszczeń w budynkach komunalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Kańczuga, wykorzystywanych do organizowania imprez okolicznościowych, szkoleń i spotkań
80.78/202328-07-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
81.79/202304-08-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
82.80/202304-08-2023W sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji do  spraw szacowania zakresu szkód i  wysokości start w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane  wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
83.81/202304-08-2023W sprawie powołania Komisji  Stypendialnej do  spraw oceny i rozpatrywania wniosków o przyznania stypendiów w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga” w roku  szkolnym 2022/2023
84.82/202304-08-2023W sprawie ustalenia wysokości stypendiów w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga” w roku  szkolnym 2022/2023
85.83/202309-08-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
86.84/202309-08-2023W sprawie zmiany  załącznika do instrukcji kasowej
87.

85/2023


93/1/2023

 

18-08-2023


06-09-2023

 

W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok


W sprawie zmiany Zarządzenie Nr 85/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 sierpnia 2023r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok

88.86/202324-08-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
89.87/202324-08-2023W sprawie wyznaczenia nauczyciela do  zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy podczas jego nieobecności
90.88/202324-08-2023W sprawie powołania zespołu pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze upoważnionych do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów i paliw niedozwolonych w paleniskach domowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
91.89/202324-08-2023W sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkola prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga
92.90/202329-08-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
93.91/202329-08-2023W sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu planowanego do dofinansowania w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/FEPK.07 Działanie 7.12 Szkolnictwo ogólne, nabór nr FEPK.07.12-IP.01-004/23
94.92/202329-08-2023W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024
95.93/202306-09-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
96.94/202312-09-2023W sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2024 rok
97.95/202312-09-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
98.96/202312-09-2023W sprawie upoważnienia dyrektorów do dokonywania czynności przekazania, użyczenia laptopów w roku  szkolnym 2023/2024 w ramach przedsięwzięciach  Laptopy dla IV-klasistów, dla szkól podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kańczuga
99.97/202312-09-2023W sprawie nieodpłatnego przekazania laptopów w roku  szkolnym 2023/2024 w ramach przedsięwzięcia Laptopy dla IV-klasistów dla szkół dla których organem jest Miasto i Gmina Kańczuga
100.98/202313-09-2023W sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Mieście i Gminie Kańczuga
101.99/202313-09-2023W sprawie powołania Zespołu ds. odbioru u Beneficjentów instalacji zrealizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Rozwój instalacji  OZE na terenie Miasta i Gminy Kańczuga”
102.100/202313-09-2023W sprawie przeprowadzenia IV edycji Gminnego Konkursu z zakresu profilaktyki uzależnień i  zachowań ryzykownych pod hasłem: „Szczęśliwa rodzina bez uzależnień”
103.101/202321-09-2023W sprawie powołania członków zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście i Gminie Kańczuga
104.102/202322-09-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
105.103/202328-09-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
106.105/202329-09-2023W sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Odbiór, transport i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga w 2024 roku
107.106/202329-09-2023W sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Odbiór, transport i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga w 2024 roku
108.107/202303-10-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
109.108/202304-10-2023W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały „Programu współpracy Miasta i Gminy Kańczuga z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”
110.109/202306-10-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok
111.110/202310-10-2023W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2023 rok

 

Metryka

sporządzono
2023-04-06 przez Osikowski Ryszard
udostępniono
2023-04-06 13:27 przez Osikowski Ryszard
zmodyfikowano
2023-10-30 09:05 przez Osikowski Ryszard
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
247
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.