Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Menu góra
Strona startowa Aktualności Współpraca z OPP Małe granty
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Małe granty, bieżące, menu 1197 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Małe granty

Małe granty

Tryb pozakonkursowy tzw. „małe granty”

 1. Wynika z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Umożliwia ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 3. W ramach tzw. „małych grantów” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 (zwane dalej organizacjami pozarządowymi).
 4. Nabór ofert odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).
 5. Oferty są generowane według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055). 

 

Warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach trybu tzw. „małych grantów”

 1. Zlecanie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.
 2. Dofinansowanie zadania, o które ubiega się organizacja pozarządowa, nie może przekroczyć kwoty 10000 zł.
 3. Czas trwania realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.
 4. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć kwoty 20000 zł w danym roku kalendarzowym.Tryb postępowania 

 1. Zaleca się złożenie oferty minimum 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.
 2. Ofertę) należy wydrukować i po podpisaniu jej przez osoby upoważnione dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze ul. M. Konopnickiej 2, 37 – 220 Kańczuga, pokój Nr 13 Sekretariat Urzędu..
 3. Do oferty należy załączyć kopię wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji, stanowiącego o podstawie działalności Oferenta, potwierdzającego status prawny i umocowanie osób go reprezentujących, zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty. W przypadku, gdy wyciąg z rejestru lub ewidencji nie zawiera powyższych informacji, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowne pełnomocnictwo. Każda strona kopii dokumentów powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i opatrzona datą.
 4. Jeśli oferta została pozytywnie oceniona pod względem formalnym – zgodnie z ustawowymi przepisami w ciągu 7 dni roboczych od wpłynięcia oferty jest ona upubliczniania przez 7 dni, tj. zamieszczana:
  - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze,
  - na stronie internetowej Urzędu,
  - w Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. Każdy, w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 6. Miasto i Gmina Kańczuga uznaje celowość realizacji zadania lub jej brak, a następnie podpisywana jest umowa w sprawie przyznania dotacji.
 7. Po zakończeniu realizacji zadania organizacja składa sprawozdanie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia
 8. 24 października 2018 roku.

 


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

 

 


Dokumenty:

 

 

 


 

Regulamin postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2023-04-06 przez Osikowski Ryszard
udostępniono
2023-04-06 10:57 przez Osikowski Ryszard
zmodyfikowano
2023-06-12 14:42 przez Osikowski Ryszard
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
199
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.