Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2022, bieżące, menu 1195 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

2022

Zarządzenia  Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga jako organu gminy

 

Rok 2022
Lp.Nr
Zarządzenia
Data wydaniaTreść zarządzenia
1.1/202203-01-2022W  sprawie zbiorczego zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2022
2.2/202203-01-2022W sprawie zmian  w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
3.3/202203-01-2022W sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Kańczuga do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają rok budżetowy
4.4/202205-01-2022W sprawie powołania  Komisji Konkursowej celem wyboru ofert na zadania realizowane w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. Art. 27 i 28 o sporcie (tj. Dz. U. Z 2020r. Poz. 1133, z 2021 r. Poz. 2054, 2142) oraz na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. Poz. 1372, 1834)
5.5/202205-01-2022W sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wydatkowania środków pieniężnych  z budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na dostawy, usługi i roboty budowlane – dla których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019r., poz. 2019 praz 2020 r. Poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) w związku z art. 2 ust 1 pkt 1
6.6/202213-01-2022W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
7.7/202214-01-2022W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Kańczuga w związku z realizacją zadania projektowego: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych  dla zadań budowy, przebudowy, rozbudowy dróg gminnych i wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Miasta i Gminy Kańczuga. Część I – Budowa i  rozbudowa dróg oraz ulic na terenie Miasta Kańczuga
8.8/202214-01-2022W sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy podczas jego nieobecności
9.9/202214-01-2022W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkól podstawowych  prowadzonych przez Miasto i  Gminę Kańczuga na rok szkolny 2022/2023
10.10/202214-01-2022W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do Miejsko – Gminnego Przedszkola w Kańczudze w roku szkolnym 2022/2023 prowadzonego przez Miasto i Gmina Kańczuga
11.11/202217-01-2022W sprawie zasad podziału kosztów bieżącej działalności Miejsko Gminnego Przedszkola i Miejsko Gminnego Żłobka  zlokalizowanych w jednym budynku przy ul. Witosa 1 w Kańczudze wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedszkola i żłobka
12.12/202218-01-2022W sprawie zmian  w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
13.13/202227-01-2022W sprawie przekazania mienia gminnego oraz nakładów inwestycyjnych do Miejsko-Gminnego Przedszkola w Kańczudze, ul. Witosa 1, 37 – 220 Kańczuga  oraz do Miejsko-Gminnego Żłobka w Kańczudze,  ul. Witosa 1, 37 – 220 Kańczuga
14.14/202227-01-2022W sprawie powołania członków Społecznej Komisji  Mieszkaniowej oraz zatwierdzenia regulaminu jej pracy
15.15/202227-01-2022W sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Kańczuga
16.16/202231-01-2022W sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły  wyższe i  zakłady kształcenia nauczycieli placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kańczuga na 2022 r.
17.17/202204-02-2022W sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów i paliw niedozwolonych w paleniskach domowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
18.18/202207-02-2022W sprawie powołania zespołu pracowników Urzędu  Miasta i Gminy w Kańczudze upoważnionych do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów i paliw niedozwolonych w paleniskach domowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
19.19/202211-02-2022W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora  im.. Króla Jana III Sobieskiego  w Kańczudze
20.20/202211-02-2022W sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego  w Kańczudze
21.21/202211-02-2022W sprawie zmiany składu Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kańczudze
22.22/202211-02-2022W sprawie zmian  w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
23.23/202221-02-2022W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „ Aktualizacja Planu Gospodarki Nisko Emisyjnej Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2016-2021 z pespektywą do 2027 rok.”
24.24/202221-02-2022W sprawie  zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
25.25/202222-02-2022W sprawie ustalenia metody wyliczenia współczynnika struktury sprzedaży i preproporcji (prewspółczynnika) dotyczących rozliczenia podatku VAT w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze w 2022 r.
26.26/202223-02-2022W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2021 – 2030
27.27/202225-02-2022W sprawie zmian  w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
28.28/202209-03-2022W sprawie zmian  w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
29.29/202209-03-2022W sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości przy realizacji projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze
30.30/202216-03-2022W sprawie zmian  w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
31.31/202221-03-2022W sprawie przeprowadzenia Gminnego Konkursu  plastycznego pod hasłem:„ Nie daj się zniewolić – Kultywuj Wielkanocne Tradycje”
32.32/202222-03-2022W sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
33.33/202224-03-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok.
34.34/202224-03-2022W sprawie ujednolicenia prezentowanych w informacji dodatkowej danych
35.35/202228-03-2022W sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do  realizacji zadań z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
36.36/202228-03-2022W sprawie upoważnienia kierownika MGOPS w kańczudze do przeprowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli  Ukrainy, a także do  wydawania decyzji  w tych sprawach
37.37/202230-03-2022W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2021 rok
38.38/202231-03-2022W sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości przy realizacji projektu "Rozwój instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kańczuga" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr XI "REACT-EU" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze
39.39/202231-03-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
40.40/202204-04-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
41.41/202208-04-2022W sprawie odroczenia terminu spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Kańczuga z tytułu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
42.42/202214-04-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
43.43/202214-04-2022W sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości przy realizacji projektu "Cyfrowa Gmina", w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze
44.44/202222-04-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
45.45/202228-04-2022W sprawie zmian załącznika Nr 3/2020 do Zarządzenia Nr 110/2017 w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w  Kańczudze Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 29.12.2017r.
46.46/202229-04-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
47.47/202229-04-2022W sprawie określenia metod wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w części oświatowej subwencji ogólnej
48.48/202204-05-2022W sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej podczas jego nieobecności
49.49/202205-05-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
50.50/202206-05-2022W sprawie rocznego sprawozdania Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze za 2021r oraz sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze za 2021 rok
51.51/202211-05-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
52.52/202211-05-2022W sprawie powołania stałego zespołu ds.. opracowania raportu o stanie Miasta i Gminy Kańczuga i określenia jego zadań
53.53/202216-05-2022W sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kańczudze sprawozdań finansowych Miasta i Gminy w Kańczudze za 2021r.
54.54/202223-05-2022W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. „Remont drogi dz. ewid. Nr. 450 w m. Żuklin w kilometrażu 0+100 do 0+240” realizowanego w ramach umowy z Wykonawcą Nr RRG.272.04.2022. WS z dnia 10 maja 2022 r.
55.55/202225-05-2022W sprawie dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
56.56/202227-05-2022W sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego Miasta i Gminy Kańczuga
57.57/202226-05-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
58.58/202230-05-2022W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze
59.59/202230-05-2022W sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej  na 2022 rok, oraz zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej
60.60/202206-06-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
61.61/202206-06-2022W sprawie ustalenia stawki czynszu za najem powierzchni budynków użytkowych oraz środków transportu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. – spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Miasta i Gminy Kańczuga
62.62/202210-06-2022W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kańczuga
63.63/202210-06-2022W sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Kańczuga
64.64/202215-06-2022W sprawie określenia wysokości opłat za wynajęcie pomieszczeń w budynkach komunalnych stanowiących własność  Miasta i Gminy Kańczuga, wykorzystywanych do organizowania imprez okolicznościowych, szkoleń i spotkań
65.65/202215-06-2022W sprawie powołania komisji  egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Muzycznej I Stopnia w Kańczudze
66.66/202215-06-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
67.67/202224-06-2022W sprawie powołania komisji  egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Kańczudze
68.68/202227-06-2022W sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze
69.69/202227-06-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
70.70/202227-06-2022W sprawie wystąpienia z wnioskiem do RIO w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.547.500,02 zł oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1.057.499,98 zł
71.71/202227-06-2022W sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
72.72/202204-07-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
74.74/202207-07-2022W sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej – obiektów sportowych i rekreacyjnych będących własnością Gminy Kańczuga
75.75/202211-07-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
76.76/202215-07-2022W sprawie wyznaczenia nauczyciela do  zastępowania Dyrektora Miejsko-Gminnego Przedszkola w Kańczudze podczas jego nieobecności
77.77/202215-07-2022W sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji miejsko-gminnego systemu monitoringu wizyjnego
78.78/202215-07-2022W sprawie wprowadzenia zmian do udzielonego pełnomocnictwa w zakresie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw – Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
79.79/202221-07-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
80.80/202228-07-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
81.81/202208-08-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
82.82/202208-08-2022W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze
83.83/202208-08-2022W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze
84.84/202208-08-2022W sprawie powołania Komisji  Stypendialnej do  spraw oceny i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów  w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga” w roku  szkolnym 2021/2022
85.85/202208-08-2022W sprawie ustalenia wysokości stypendiów w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i Młodzieży pobierających naukę na  terenie MiG K-ga w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę  K-ga w roku szk.. 2021/2022
86.85/1/202210-08-2022W sprawie powołania Komisji  Przetargowej do  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:”Rozwój instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kańczuga”
87.86/202217-08-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
88.87/202223-08-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
89.88/202223-08-2022W sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
90.89/202224-08-2022W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze  20222 r.
91.90/202230-08-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
92.91/202202-09-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
93.92/202202-09-2022W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023
94.93/202212-09-2022W sprawie organizacji składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4 605 000 PLN na okres 19 lat, zwaną dalej „komisja przetargową
95.94/202212-09-2022W sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4 605 000 PLN na okres 19 lat
96.95/202212-09-2022W sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej – sal lekcyjnych, sal gimnastycznych oraz powierzchni szkolnych będących własnością Gminy Kańczuga
97.96/202213-09-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
98.97/202219-09-2022W sprawie powołania Zespołu  ds. Budżetu Obywatelskiego w Mieście i Gminie Kańczuga
99.98/202220-09-2022W sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta i Gmina Kańczuga na 2023 rok
100.99/202220-09-2022W sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji i potwierdzenia danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez MiG Kańczuga oraz organizacji nadzoru w tym zakresie
101.100/202221-09-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
102.101/202223-09-2022W sprawie powołania zespołu pracowników Urzędu MiG w Kańczudze upoważnionych do przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów i paliw niedozwolonych w paleniskach domowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
104.103/202227-09-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
105.104/202226-09-2022W sprawie przeprowadzenia III edycji Gminnego Konkursu z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych pod hasłem: „Żyję zdrowo – jestem wolny od uzależnień "
106.105/202226-09-2022W sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/2022 z dnia 27 stycznia 2022r.
107.106/202230-09-2022W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
108.107/202230-09-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok.
109.108/202203-10-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok.
110.109/202204-10-2022W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały,,Programu współpracy MiG Kańczuga z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok ‘’
111.110/202204-10-2022W sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga
112.111/202206-10-2022W sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu MiG Kańczuga z 2023
113.112/202206-10-2022W sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga w 2023 roku.
114.113/202210-10-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok.
115.114/202210-10-2022W sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
116.115/202221-10-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok.
117.115/1/202221-10-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok.
118.116/202227-10-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok.
119.117/202231-10-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok.
120.118/202202-11-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok.
121.119/202207-11-2022W sprawie dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w Mieście i Gminie Kańczuga
122.120/202207-11-2022W sprawie przeprowadzenia II edycji gminnego konkursu plastycznego pod hasłem: „6 grudnia jak dobrze wiecie Św. Mikołaj chodzi po świecie”
123.121/202214-11-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok.
124.122/202215-11-2022W sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2023.
125.123/202215-11-2022W sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w okresie zimowym 2022/2023
126.124/202222-11-2022W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Miasta i Gminy Kańczuga
127.125/202222-11-2022W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Miasta i Gminy Kańczuga
128.126/202222-11-2022W sprawie przeprowadzenia Miejsko-Gminnego Konkursu na „ Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową 2022”
129.127/202222-11-2022W sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego Związku OSP RP i powołania Komisji Konkursowej
130.128/202223-11-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok.
131.129/202228-11-2022W sprawie wprowadzenia zmiany w składzie członków Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
132.130/202228-11-2022W sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej
133.131/202230-11-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok.
134.131/1/202230-11-2022W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie  zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok.
135.132/202201-12-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok.
136.133/202208-12-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok.
137.134/202214-12-2022W sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzenia przetargu publicznego pisemnego na sprzedaż samochodu ciężarowego – MERCEDES-BENZ 614D Vario
138.135/202214-12-2022W sprawie zasad transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub do ośrodka umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów i dzieci niepełnosprawnych, jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni
139.136/202214-12-2022W sprawie zasad podziału kosztów zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i ścieków szkół mających siedzibę w budynku przy ul. Szkolna 7 w Kańczudze tj. Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia wg rozdziałów klasyfikacji  budżetowej
140.137/202214-12-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
141.138/202216-12-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
142.139/202222-12-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
143.140/202229-12-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
144.141/202230-12-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
145.142/202230-12-2022W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok

 

Metryka

sporządzono
2022-07-14 przez Osikowski Ryszard
udostępniono
2022-07-14 00:00 przez Osikowski Ryszard
zmodyfikowano
2023-04-06 13:20 przez Osikowski Ryszard
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
426
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.