Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2021, bieżące, menu 1184 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

2021

 

Zarządzenia  Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga jako organu gminy

 

Rok 2021
Lp.Nr
Zarządzenia
Data wydaniaTreść zarządzenia
1.1/202104-01-2021W sprawie udzielenia upoważnienia starszemu pracownikowi socjalnemu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze – Pani Agacie Korytko
2.2/202104-01-2021W sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2021
3.3/202104-01-2021W sprawie zbiorczego zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2021
4.4/202104-01-2021W sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych  Miasta i Gminy Kańczuga do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają rok budżetowy
5.5/202104-01-2021W sprawie zasad podziału kosztów zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i ścieków szkół mających siedzibę w budynku przy Ul. Szkolna 7 w Kańczudze tj. Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej
6.6/202104-01-2021W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 5.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości przy realizacji projektu „Budowa placu targowego w Kańczudze na działkach nr 1816/2 i 1819/9, realizacja operacji typu „Inwestycje w targowiskach lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla  ludności wiejskiej, w tym kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze”
7.7/202104-01-2021W sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Kańczudze powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
8.8/202111-01-2021W sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków pieniężnych z budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na dostawy, usługi i roboty budowlane – dla których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 2019 oraz 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) w związku z art. 2 ust. 1 pkt1.)
9.9/202111-01-2021 W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
10.10/202111-01-2021 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dotyczącego powierzenia wykonywania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego
11.11/202112-01-2021 W sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla sprzętu silnikowego eksploatowanego przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze
12.12/202113-01-2021 W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę kańczuga na rok szkolny 2020/2021
13.13/202113-01-2021 W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do Miejsko-Gminnego Przedszkola w Kańczudze w  roku szkolnym 2021/2022 prowadzonego przez MiG K-ga
14.14/202113-01-2021  W sprawie ujednolicenia prezentowanych w informacji dodatkowej danych
15.15/202113-01-2021 W sprawie powołania koordynatora ds. szczepień w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze
16.16/202125-01-2021 W sprawie wprowadzenia zmiany  składu członków Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy  w rodzinie
17.17/202125-01-2021 W sprawie wprowadzenia zmiany w składzie członków Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.  Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie
18.18/202125-01-2021 W sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r.
19.19/202125-01-2021 W sprawie ustalenia planu  dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia kwoty dofinansowania opłata za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem jest Miasto i Gmina Kańczuga
20.20/202125-01-2021 W sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
21.21/202125-01-2021 W sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Kańczuga
22.22/202125-01-2021 W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Kańczuga oraz kaplic cmentarnych
23.23/202125-01-2021 W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrza spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie MiG K-ga
24.24/202127-01-2021 W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrza spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie MiG K-ga
25.25/202129-01-2021 W sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rączynie podczas jego nieobecności
26.26/202101-02-2021W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
27.27/202102-02-2021W sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Miasta i Gminy Kańczuga w 2021 r.
28.28/202102-02-2021W sprawie zatwierdzenia aktualizacji planu  zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w okresie zimowym 2020/2021.
29.29/202102-02-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
30.30/202105-02-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga  na 2021 rok
31.31/202115-02-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga  na 2021 rok
32.32/202115-02-2021W sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyboru ofert na zadania realizowane w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. art. 27 i 28 o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) oraz na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)
33.33/202115-02-2021W sprawie ustalenia metody wyliczenia współczynnika struktury sprzedaży i preproporcji (prewspółczynnika) dotyczących rozliczenia podatku VAT w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze w 2021 roku
34.34/202115-02-2021W sprawie ustalenia metody wyliczenia współczynnika struktury sprzedaży i preproporcji (prewspółczynnika) dotyczących rozliczenia podatku VAT w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze w 2021 roku
35.35/202126-02-2021W sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzania przetargu publicznego pisemnego na sprzedaż pojazdu specjalnego pożarniczego FS-Lublin
36.36/202126-02-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
37.37/202102-03-2021W sprawie wprowadzenia zmiany w składzie członków Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie
38.38/202102-03-2021W sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 136/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze oraz w jednostkach organizacyjnych  Miasta i Gminy Kańczuga
39.39/202105-03-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 r.
40.40/202109-03-2021W sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
41.41/202109-03-2021W sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 – na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej
42.42/202109-03-2021W sprawie zmiany załącznika do instrukcji kasowej
43.43/202110-03-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy kańczuga na 2021 rok
44.44/202122-03-2021W sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzania przetargu publicznego pisemnego na sprzedaż pojazdu specjalnego – pożarniczego Mercedes-Benz Sprinter CDI
45.45/202122-03-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
46.46/202126-03-2021W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2020 rok
47.47/202129-03-2021W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
48.48/202130-03-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
49.49/202101-04-2021W sprawie zmiany załącznika do instrukcji kasowej
50.50/202101-04-2021W sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Kańczuga oraz jednostki obsługującej Miasta i Gminy Kańczuga
51.51/202101-04-2021W sprawie powołania zespołu ds. opracowania Miejsko-Gminnego programu ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście i gminie Kańczuga na lata 2021 - 2022
52.52/202109-04-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 r.
53.53/202109-04-2021W sprawie powołania zespołu ds. opracowania raportu o stanie Miasta i Gminy Kańczuga obejmującego rok  2020 i określenia jego zadań
54.54/202109-04-2021W sprawie zmiany  załącznika Nr 3 do  Zarządzenia Nr 110/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze
55.55/202120-04-2021W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2021-2024”
56.56/202120-04-2021W sprawie określenia metod wyodrębniania wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w części oświatowej subwencji ogólnej naliczonej dla MiG K-ga na rok 2021
57.57/202120-04-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 r.
58.58/202122-04-2021W sprawie przeprowadzenia II edycji Gminnego Konkursu z zakresu profilaktyki uzależnień i  zachowań ryzykownych pod hasłem:”Nie bądź obojętny na przemoc i  współczesne uzależnienia”
59.59/202122-04-2021W sprawie powołania komisji przetargowej
60.60/202122-04-2021W sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej na 2021 rok
61.61/202105-05-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 r.
62.62/202106-05-2021Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze za 2020 r.,, Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze za 2020 r.
63.63/202107-05-2021W sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kańczudze sprawozdań finansowych Miasta i Gminy w Kańczudze za 2020 r.
64.64/202107-05-2021W sprawie powołania rzeczoznawców do  szacowania na terenie Mi G K-ga wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
65.65/202119-05-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 r.
66.66/202119-05-2021W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kańczudze
67.67/202119-05-2021W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kańczudze
68.68/202128-05-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
69.69/202128-05-2021W sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży
70.70/202128-05-2021W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze
71.71/202128-05-2021W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze
72.72/202107-06-2021W sprawie powołania komisji  egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego  się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Muzycznej I Stopnia w K-dze
73.73/202107-06-2021W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 r.
74.74/202110-06-2021W sprawie dopuszczenia do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze programu komputerowego
75.75/202110-06-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
76.76/202110-06-2021W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2021 Burmistrza Miasta i  Gminy Kańczuga z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
77.77/202121-06-2021W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczycieli mianowanych zatrudnionych  w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Kańczudze
78.78/202122-06-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
79.79/202129-06-2021W sprawie wystąpienia z wnioskiem do RIO w Rz-wie o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 077 000 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1 123 000 zł
80.80/202130-06-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
81.81/202102-07-2021W sprawie powołania komisji  przetargowej
82.82/202109-07-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
83.83/202119-07-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
84.84/202119-07-2021W sprawie powołania składu osobowego Komisji do ustalania i  szacowania strat powstałych wskutek nawalnego deszczu  noszącego znamiona klęski  żywiołowej w dniu 19 lipca 2021 r.
85.85/202123-07-2021W sprawie zmiany załącznika do instrukcji kasowej
86.86/202109-08-2021W sprawie dopuszczenia do korzystania w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze serwisu on-line o nazwie „LEX Administracja”
87.87/202109-08-2021W sprawie ustalenia wysokości stypendiów w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji  Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga”  w roku  szkolnym 2020/2021
88.88/202109-08-2021W sprawie zmian  w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 r.
89.89/202109-08-2021W sprawie powołania Komisji  Stypendialnej do  spraw oceny i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji  Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga”  w roku  szkolnym 2020/2021
90.90/202109-08-2021W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 111/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie powołania stałej Komisji do oceny przydatności do  dalszego użytkowania, wyceny i likwidacji rzeczowych składników majątku ruchomego Miasta i Gminy Kańczuga
91.91/202110-08-2021W sprawie zmian  w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 r.
92.92/202123-08-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
93.93/202123-08-2021W sprawie umorzenia zaległości
94.94/202123-08-2021W sprawie umorzenia zaległości
95.95/202124-08-2021W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga, informacji o przebiegu wykonania planu  finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.
96.96/202124-08-2021W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Kańczuga w związku z realizacją zadania projektowego: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych dla zadań budowy, przebudowy, rozbudowy dróg gminnych  i wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Miasta i Gminy Kańczuga. Budowa drogi gminnej z kańczugi do Łopuszki Małej wraz z budową mostu na rzece Mleczka oraz rozbudowa drogi gminnej G110735R Łopuszka Mała – Hucisko Nienadowskie w m. Łopuszka Mała i Pantalowice
97.97/202130-08-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
98.98/202130-08-2021W sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji do przeprowadzania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 6 200 000,00 PLN na okres 20 lat zwaną dalej „komisją przetargową”
99.99/202130-08-2021W sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 6 200 000,00 PLN na okres 20 lat
100.100/202131-08-2021W sprawie ustalenia terminu  składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022
101.101/202101-09-2021W sprawie ustalenia terminu  składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022
102.102/202107-09-2021W sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kańczuga
103.103/202107-09-2021W sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga w 2022 roku
104.104/202107-09-2021W sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:”Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga w 2022 roku
105.105/202108-09-2021W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Kańczuga
106.106/202109-09-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
107.107/202114-09-2021W sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Mieście i Gminie Kańczuga
108.108/202114-09-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
109.109/202114-09-2021W sprawie umorzenia zaległości
110.110/202114-09-2021W sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2022 rok
111.111/202122-09-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
112.112/202123-09-2021W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga”.
113.113/202123-09-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
114.114/202129-09-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
115.115/202101-10-2021W sprawie odwołania koordynatora ds. szczepień w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze
116.116/202105-10-2021W sprawie przeprowadzenia konsultacji  społecznych projektu uchwały „Programu Współpracy Miasta i Gminy Kańczuga z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”
117.117/202106-10-2021W sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyboru oferty na zadanie realizowane w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. art. 27 i 28 o sporcie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) oraz na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam. gminnym (tj. z
118.118/202107-10-2021W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji  zdawczo-odbiorczej
119.119/202107-10-2021W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji  zdawczo-odbiorczej
120.120/202107-10-2021W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji  zdawczo-odbiorczej
121.121/202112-10-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
122.122/202112-10-2021W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji  zdawczo-odbiorczej
123.123/202119-10-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
124.124/202129-10-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
125.125/202129-10-2021W sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r.
126.126/202103-11-2021W sprawie wyznaczenia nauczyciela do  zastępowania Dyrektora Zespołu Szkół w Kańczudze podczas jego nieobecności
127.127/202108-11-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
128.128/202108-11-2021W sprawie zatwierdzenia planu  zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych oraz chodników na terenie MiG Kańczuga w okresie zimowym 2021/2022
129.129/202110-10-2021W sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia Krajowego KSWiA pk.”PATROL-21”
130.130/202115-11-2021W sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2022
131.131/202117-11-2021W sprawie przeprowadzenia Gminnego Konkursu plastycznego pod hasłem: „Kolorowy list do Św. Mikołaja
132.132/202119-11-2021W sprawie przeprowadzenia Miejsko-Gminnego Konkursu na „Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową 2021”
133.133/202119-11-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
134.134/202125-11-2021W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Miasta i Gminy Kańczuga
135.135/202125-11-2021W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Miasta i Gminy Kańczuga
136.136/202126-11-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
137.137/202129-11-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
138.138/202103-12-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
139.139/202108-12-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
140.140/202114-12-2021W sprawie dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
141.141/202115-12-2021W sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o  finansach publicznych
142.142/202117-12-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
143.143/202117-12-2021W sprawie umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Kańczuga z tytułu czynszu najmu za lokal użytkowy
144.144/202123-12-2021W sprawie ustalenie podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności cywilnej Miasta i Gminy Kańczuga w 2022 roku
145.145/202123-12-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok.
146.146/202130-12-2021W sprawie zasad podziału kosztów zużycia energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i ścieków szkół mających siedzibę w budynku przy ul. Szkolna 7 w Kańczudze tj.  Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
147.147/202130-12-2021W sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Kańczuga
148.148/202131-12-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
149.149/202131-12-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok
150.150/202131-12-2021W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2021 rok

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2021-04-26 przez Osikowski Ryszard
udostępniono
2021-04-26 00:00 przez Osikowski Ryszard
zmodyfikowano
2022-07-11 17:02 przez Osikowski Ryszard
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
668
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.