Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Menu góra
Strona startowa Aktualności Ochrona Środowiska AZBEST Przepisy prawne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Przepisy prawne, bieżące, menu 1150 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przepisy prawne

Przepisy prawne

 

Przepisy prawne dotyczące azbestu

Wpływ azbestu na organizm człowieka związany jest bezpośrednio z wnikaniem włókien azbestowych
do organizmu człowieka poprzez układ oddechowy. Włókna azbestu gromadzą się i zalegają w płucach. Występuje także w niewielkim stopniu wchłanianie azbestu przez skórę. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2005 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674) azbest widnieje jako substancja
o udokumentowanym działaniu rakotwórczym kategorii 1, stanowiącym poważne zagrożenie zdrowia
w następstwie narażenia na długotrwale oddziaływanie na drogi oddechowe. Największe zagrożenie dla zdrowia ludzi przejawia azbest w formie włókien. Włókna te mają grubość nie większą niż 3 μm przez
co trafiają do pęcherzyków płucnych.

---- azbest.jpg

 

W wyniku przedostania się do organizmu ludzkiego pyłu azbestowego przez układ oddechowy mogą nastąpić takie zmiany chorobowe jak:

• pylica azbestowa – azbestoza,
• nowotwory złośliwe – rak płuc i opłucnej,
• zgrubienia opłucnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osobą odpowiedzialną za ocenę stanu technicznego wyrobów zawierających azbest jest właściciel lub zarządca budowli, instalacji, urządzenia technicznego oraz terenu gdzie takie wyroby się znajdują. Do obowiązków właściciela należy również inwentaryzacja wszystkich wyrobów azbestowych. Na właścicielu lub zarządcy budynku lub instalacji spoczywa ponad to obowiązek:
            • odpowiedniego oznakowania pomieszczeń, w których znajdują się wyroby azbestowe,

          • opracowanie i wywieszenie w odpowiednim miejscu informacji ostrzegawczej o zagrożeniu
            azbestowym,
           • zaznaczenie na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami azbestowymi

Etapy prawidłowego postępowania przy usuwaniu azbestu:
Etap 1. Ocena stanu technicznego.
Podczas przeprowadzonej oceny stanu technicznego wyrobu pobierane są próbki powietrza i materiału podlegające analizie i pozwalające na ocenę ryzyka emisji pyłu. Podczas tego etapu przeprowadzana jest inwentaryzacja materiałów zawierających azbest i opracowywana technologia prowadzenia prac.
Etap 2. Demontaż wyrobów azbestowych (płyty azbestowo-cementowe, inne materiały).
Usuwanie azbestu wykonywane jest na mokro przy zastosowaniu specjalistycznych technologii demontażowych. Wszystkie prace wykonują osoby przeszkolone i wyposażone w środki ochrony osobistej. Podczas prac demontażowych wykonywane jest badanie powietrza w rejonie prac. Wykonawca, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przeworsku
Etap 3. Zabezpieczenie odpadów azbestowych i przygotowanie do transportu.
Wszystkie odpady pakowane są do specjalnych big bagów i w odpowiedni sposób znakowane.
Etap 4. Transport.
Odpowiednio oznakowane i opakowane odpady azbestowe przewożone są przez uprawnione jednostki na miejsce składowania. Samochody transportowe przystosowane są do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) i posiadają odpowiednie pozwolenia.
Etap 5. Utylizacja odpadów azbestowych.
Odpady azbestowe o kodach 17 06 05* i 17 06 01* deponowane są na specjalnie do tego celu przygotowanych składowiskach odpadów niebezpiecznych.
Etap 6.Wymogi formalno-administracyjne.

Pełna dokumentacja techniczna zostaje przekazana podmiotowi zlecającemu wykonanie prac. Klient otrzymuje kartę przekazania odpadów wraz z oświadczeniem o prawidłowości wykonania prac.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania, które będzie obejmować koszty związane
z demontowaniem pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest, transportem
i unieszkodliwianiem tych wyrobów powinny zgłaszać się do Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga, celem złożenia odpowiedniego wniosku. Wysokość dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak ostateczna wysokość dofinansowania będzie uzależniona od ilości wniosków oraz możliwości finansowych Gminy. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie jedna firma wybrana przez tutejszy Urząd w drodze przetargu, która po ustaleniu terminu

z Wnioskodawcą będzie dokonywać odbioru bądź demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie

Podstawę prawną stanowią w tym wypadku: Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietna 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

Metryka

sporządzono
2019-01-21 przez
udostępniono
2019-01-21 00:00 przez Ryszard Osikowski
zmodyfikowano
2019-01-21 10:10 przez Osikowski Ryszard
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
665
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.