Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej (archiwum) Uchwały z 2016 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2016 r., bieżące, menu 1123 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2016 r.

Uchwały z 2016 r.

Uchwała Nr XIII/129/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku

Uchwała Nr XIII/130/2016 z dnia 05 lutego2016 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2016 rok wynikającej z przynależności do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej

Uchwała Nr XIII/131/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2016 rok

Uchwała Nr XIII/132/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2014/2015 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XIII/133/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kańczudze Nr VII/75/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. dotyczącej ustalenia na terenie Miasta i Gminy Kańczuga liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. - UCHYLONA

Uchwała Nr XIII/134/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Realizowania, Finansowania, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XIII/135/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2015-2030”

Uchwała Nr XIII/136/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kańczuga, do postepowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. UCHYLONA

Uchwała Nr XIII/137/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z poszczególnych miejscowości

Uchwała Nr XIII/138/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/60/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XIII/139/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Kańczuga udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XIII/140/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Kańczuga

Uchwała Nr XIII/141/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/128/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. - UCHYLONA

Uchwała Nr XIII/142/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu

Uchwała Nr XIII/143/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze za 2015 rok

Uchwała Nr XIII/144/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia na 2016 rok planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze

Uchwała Nr XIII/145/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kańczuga za 2016 rok

Uchwała Nr XIII/146/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Kańczuga działki położonej w miejscowości Niżatyce

Uchwała Nr XIV/147/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2016 rok

Uchwała Nr XIV/148/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016

Uchwała Nr XIV/149/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze za 2015 rok.

Uchwała Nr XIV/150/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XIV/151/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga do zaciągnięcia zobowiązania finansowego zabezpieczającego środki w roku 2017 na realizację projektu pn.: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XIV/152/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Siedleczka

Uchwała Nr XIV/153/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2016 – 2022

Uchwała Nr XIV/154/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze

Uchwała Nr XIV/155/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2016 – 2022.

Uchwała Nr XIV/156/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi

Uchwała Nr XIV/157/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z poszczególnych miejscowości - UCHYLONA

Uchwała Nr XIV/158/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/60/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. - UCHYLONA

Uchwała Nr XIV/159/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Pantalowicach

Uchwała Nr XIV/160/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat, nieruchomości położonej w Kańczudze

Uchwała Nr XIV/161/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2016 -2020

Uchwała Nr XIV/162/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych.

Uchwała Nr XIV/163/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XV/164/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2015 rok

Uchwała Nr XV/165/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015

Uchwała Nr XV/166/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2016 rok

Uchwała Nr XV/167/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Sietesz

Uchwała Nr XV/168/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2016­2021”

Uchwała Nr XIV/169/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na realizacje zadania publicznego

Uchwała Nr XVI/170/2016 z dnia 27 lipca 2016 rokuw sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2016 rok.

Uchwała Nr XVI/171/2016 z dnia 27 lipca 2016 rokuw sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kańczuga

Uchwała Nr XVI/172/2016 z dnia 27 lipca 2016 rokuw sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/304/2009 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągniecia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Uchwała Nr XVI/173/2016 w z dnia 27 lipca 2016 roku sprawie przyjęcia zmiany Uchwały Nr XXI/303/2009 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli.

Uchwała Nr XVI/174/2016 z dnia 27 lipca 2016 rokuw sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kańczuga

Uchwała Nr XVI/175/2016 z dnia 27 lipca 2016 rokuw sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XVI/176/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kańczuga w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych i zagospodarowaniu tych odpadów

Uchwała Nr XVI/177/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów

Uchwała Nr XVI/178/2016 z dnia 27 lipca 2016 rokuw sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XVI/179/2016 z dnia 27 lipca 2016 rokuw sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XVI/180/2016 z dnia 27 lipca 2016 rokuw sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023

Uchwała Nr XVI/181/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia na terenie Miasta i Gminy Kańczuga liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Uchwała Nr XVI/182/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Pantalowicach

Uchwała Nr XVI/183/2016 z dnia 27 lipca 2016 rokuw sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XVI/184/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z poszczególnych miejscowości - UCHYLONA

Uchwała Nr XVI/185/2016 z dnia 27 lipca 2016 rokuw sprawie zmiany Uchwały Nr VI/60/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - UCHYLONA

Uchwała Nr XVI/186/2016 w z dnia 27 lipca 2016 roku sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Uchwała Nr XVI/187/2016 z dnia 27 lipca 2016 rokuw sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Kańczuga

Uchwała Nr XVII/188/2016 z dnia 16 września 2016 rokuw sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2016 rok.

Uchwała Nr XVII/189/2016 z dnia 16 września 2016 rokuw sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego

Uchwała Nr XVII/190/2016 z dnia 16 września 2016 rokuw sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Pantalowice

Uchwała Nr XVII/191/2016 w z dnia 16 września 2016 roku sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XVI/176/2016 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kańczuga w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych i zagospodarowaniu tych odpadów

Uchwała Nr XVII/192/2016 z dnia 16 września 2016 rokuw sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/365/2014 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Kańczudze

Uchwała Nr XVII/193/2016 z dnia 16 września 2016 rokuw sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze

Uchwała Nr XVII/194/2016 z dnia 16 września 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - UCHYLONA

Uchwała Nr XVII/195/2016 z dnia 16 września 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Kańczuga.

Uchwała Nr XVII/196/2016 z dnia 16 września 2016 rokuw sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze i nadania statutu

Uchwała Nr XVII/197/2016 z dnia 16 września 2016 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Miasta i Gminy Kańczuga pod nazwą Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kańczudze

Uchwała Nr XVII/198/2016 z dnia 16 września 2016 rokuw sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga do zaciągnięcia zobowiązania finansowego zabezpieczającego środki w roku 2018 na realizację projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Siedleczka – etap II

Uchwała Nr XVIII/199/2016 z dnia 12 października 2016 rokuw sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2016 rok.

Uchwała Nr XVIII/200/2016 z dnia 12 października 2016 rokuw sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XII/127/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XVIII/201/2016 z dnia 12 października 2016 rokuw sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XVIII/202/2016 w z dnia 12 października 2016 roku sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Uchwała Nr XVIII/203/2016 z dnia 12 października 2016 rokuzmieniająca Uchwałę Nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 7 maja 2015 r.w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z poszczególnych miejscowości

Uchwała Nr XVIII/204/2016 z dnia 12 października 2016 rokuzmieniająca Uchwałę Nr VI/60/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XVIII/205/2016 z dnia 12 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu - UCHYLONA

Uchwała Nr XVIII/206/2016 z dnia 12 października 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XIX/207/2016 z dnia 24 listopada 2016 rokuw sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2016 rok.

Uchwała Nr XIX/208/2016 z dnia 24 listopada 2016 rokuw sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XIX/209/2016 z dnia 24 listopada 2016 rokuw sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Kańczuga z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

Uchwała Nr XIX/210/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XIX/211/2016 z dnia 24 listopada 2016 rokuw sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Uchwała Nr XIX/212/2016 z dnia 24 listopada 2016 rokuw sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIX/213/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/148/2016 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016.

Uchwała Nr XIX/214/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016r. na realizację projektu ”Cyfrowe gminy – podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznej w gminach Radymno, Adamówka, Kańczuga i Orły”

Uchwała Nr XIX/215/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2017 rok

Uchwała Nr XIX/216/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie dopłaty dla grup taryfowych od 1 do 9-tej odbiorców usług zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XIX/217/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na 2017 rok za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Kańczuga dla AXTONE S.A. w Kańczudze

Uchwała Nr XIX/218/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr XIX/219/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia „Miejsko - Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kańczuga”.

Uchwała Nr XIX/220/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z poszczególnych miejscowości

Uchwała Nr XIX/221/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr VI/60/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XIX/222/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze

Uchwała Nr XIX/223/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XIX/224/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej

Uchwała Nr XX/225/2016 z dnia 29 grudnia 2016 rokuw sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2016 rok.

Uchwała Nr XX/226/2016 z dnia 29 grudnia 2016 rokuw sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2016 rok

Uchwała Nr XX/227/2016 z dnia 29 grudnia 2016 rokuw sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Łopuszka Wielka

Uchwała Nr XX/228/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Uchwała Nr XX/229/2016 z dnia 29 grudnia 2016 rokuw sprawieprzystąpienia do zmiany nr 4 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kańczuga”

 

Metryka

sporządzono
2016-02-24 przez Paweł Mucha
udostępniono
2016-02-24 01:00 przez Paweł Mucha
zmodyfikowano
2017-03-30 15:26 przez Paweł Mucha
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
922
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.