Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej (archiwum) Uchwały z 2015 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2015 r., bieżące, menu 1109 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2015 r.

Uchwały z 2015 r.

 

Uchwała Nr IV/15/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej

Uchwała Nr IV/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga UCHYLONA

Uchwała Nr IV/17/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia„ wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

Uchwała Nr IV/18/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Siedleczce

Uchwała Nr IV/19/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Realizowania, Finansowania, Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku

Uchwała Nr IV/20/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr II/9/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/397/2014 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2015

Uchwała Nr IV/21/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia na 2015 rok planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze

Uchwała Nr IV/22/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Kańczuga działki położonej w miejscowości Niżatyce

Uchwała Nr V/23/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr V/24/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego UCHYLONA

Uchwała Nr V/25/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku

Uchwała Nr V/26/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego UCHYLONA

Uchwała Nr V/27/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2015 rok wynikającej z przynależności do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej

Uchwała Nr V/28/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola prowadzonego przez Miasto i Gminę Kańczuga na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów UCHYLONA

Uchwała Nr V/29/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok

Uchwała Nr V/30/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze za 2014 rok

Uchwała Nr V/31/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Kańczudze pod drogę gminną

Uchwała Nr V/32/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Kańczuga

Uchwała Nr V/33/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Parkowe” w Kańczudze

Uchwała Nr V/34/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Centrum” w Kańczudze

Uchwała Nr V/35/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Armii Krajowej” w Kańczudze

Uchwała Nr V/36/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Wolności” w Kańczudze

Uchwała Nr V/37/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bóbrka Kańczucka

Uchwała Nr V/38/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Chodakówka

Uchwała Nr V/39/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Krzeczowice

Uchwała Nr V/40/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lipnik

Uchwała Nr V/41/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łopuszka Wielka

Uchwała Nr V/42/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łopuszka Mała

Uchwała Nr V/43/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Medynia Kańczucka

Uchwała Nr V/44/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Niżatyce

Uchwała Nr V45/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Pantalowice

Uchwała Nr V/46/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rączyna

Uchwała Nr V/47/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Siedleczka

Uchwała Nr V/48/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sietesz

Uchwała Nr V/49/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wola Rzeplińska

Uchwała Nr V/50/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żuklin

Uchwała Nr V/51/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny nieruchomości.

Uchwała Nr V/52/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok

Uchwała Nr V/53/2015 z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze.

Uchwała Nr VI/54/2015 z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok

Uchwała Nr VI/55/2015 z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga UCHYLONA

Uchwała Nr VI/56/2015 z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty UCHYLONA

Uchwała Nr VI/57/2015 z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHYLONA

Uchwała Nr VI/58/2015 z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VI/59/2015 z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów UCHYLONA

Uchwała Nr VI/60/2015 z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VI/61/2015 z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Krzeczowice, Łopuszka Mała i Żuklin.

Uchwała Nr VI/62/2015 z dnia 07 maja 2015 roku w sprawiewyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Pantalowice.

Uchwała Nr VI/63/2015 z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze za 2014 rok

Uchwała Nr VI/64/2015 z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2015.

Uchwała Nr VI/65/2015 z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego

Uchwała Nr VI/66/2015 z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie ustalenia diet dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga UCHYLONA

Uchwała Nr VI/67/2015 z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr VI/68/2015 z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentówz poszczególnych miejscowości

Uchwała Nr VI/69/2015 z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr VI/70/2015 z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Kańczudze

Uchwała Nr VI/71/2015 z dnia 07 maja 07 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany warunków pracy i płacy Radnej Rady Miejskiej w Kańczudze

Uchwała Nr VII/72/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2014 rok

Uchwała Nr VII/73/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr VII/74/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok

Uchwała Nr VII/75/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia na terenie Miasta i Gminy Kańczuga liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. UCHYLONA

Uchwała Nr VII/76/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Pantalowicach

Uchwała Nr VII/77/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga.

Uchwała Nr VII/78/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Kańczudzepod drogę gminną

Uchwała Nr VII/79/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Kańczudzepod drogę gminną

Uchwała Nr VII/80/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawieprzejęcia w zarząd drogi powiatowej nr P 1609 R Sietesz –Siedleczka na czas wykonania odcinków chodników dla pieszych

Uchwała Nr VII/81/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr VII/82/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie uchylenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr VII/83/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHYLONA

Uchwała Nr VII/84/2015 z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok

Uchwała Nr VII/85/2015 z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Pantalowicach

Uchwała Nr VII/86/2015 z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łopuszce Wielkiej

Uchwała Nr IX/87/2015 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok

Uchwała Nr IXI/88/2015 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowościach Krzeczowice, Łopuszka Mała i Żuklin przejętych nieodpłatnie na rzecz Gminy Kańczuga

Uchwała Nr IX/89/2015 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Chodakówka

Uchwała Nr IX/90/2015 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Kańczuga na lata 2015-2020

Uchwała Nr IX/91/2015 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Kańczuga na lata 2015-2017

Uchwała Nr IX/92/2015 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr IX/93/2015 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Przeworsku na kadencję 2016 - 2019.

Uchwała Nr IX/94/2015 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie uchylenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr IX/95/2015 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Przeworskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

Uchwała Nr IX/96/2015 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Sietesz

Uchwała Nr IX/97/2015 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Sietesz

Uchwała Nr X/98/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok

Uchwała Nr X/99/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego zgodnie z przyjętym budżetem na 2015 rok

Uchwała Nr X/100/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2015 rok

Uchwała Nr X/101/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Chodakówce

Uchwała Nr X/102/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Sietesz

Uchwała Nr X/103/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

Uchwała Nr X/104/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomościpołożonej w Siedleczce

Uchwała Nr X/105/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IX/111/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Kańczuga w latach 2012-2016

Uchwała Nr X/106/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr X/107/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu strażackiego

Uchwała Nr XI/108/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok

Uchwała Nr XI/109/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok UCHYLONA

Uchwała Nr XI/110/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego UCHYLONA

Uchwała Nr XI/111/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHYLONA

Uchwała Nr XI/112/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XI/113/2015 z dnia 27 listopada roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty UCHYLONA

Uchwała Nr X/114/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Kańczuga z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Uchwała Nr XI/115/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2016.

Uchwała Nr XI/116/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie dopłaty dla grup taryfowych od 1 do 9-tej odbiorców usług zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XI/117/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na 2016 rok za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Kańczuga dla AXTONE S.A. w Kańczudze

Uchwała Nr XI/118/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XI/119/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Sieteszy

Uchwała Nr XI/120/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego w Kańczudze przy ul. Piłsudskiego 18/3

Uchwała Nr XII/121/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok

Uchwała Nr XII/122/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2016 rok

Uchwała Nr XII/123/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga UCHYLONA

Uchwała Nr XII/124/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy

Uchwała Nr XII/125/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga do zaciągnięcia zobowiązania finansowego zabezpieczającego środki w latach 2016-2018 na realizacje projektu pn.: Budowa hali sportowej wraz z rozbudową budynku szkoły (budową łącznika) przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w miejscowości Łopuszka Wielka

Uchwała Nr XII/126/2015 z dnia 29 grudnia roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania publicznego.

Uchwała Nr XII/127/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XII/128/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. UCHYLONA

 

Metryka

sporządzono
2015-03-04 przez Paweł Mucha
udostępniono
2015-03-04 01:00 przez Paweł Mucha
zmodyfikowano
2017-03-31 02:00 przez Paweł Mucha
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
902
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.