Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej (archiwum) Uchwały z 2014 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2014 r., bieżące, menu 1100 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2014 r.

Uchwały z 2014 r.

Uchwała Nr XXX/331/2014 z dnia 07 lutego 2014 rokuw sprawie przystąpienia do realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” i podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania

Uchwała Nr XXX/332/2014 z dnia 07 lutego 2014 rokuw sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr XXX/333/2014 z dnia 07 lutego 2014 rokuw sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXX/334/2014 z dnia 07 lutego 2014 rokuw sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Kańczuga na lata 2014- 2018 UCHYLONA

Uchwała Nr XXX/335/2014 z dnia 07 lutego 2014 rokuw sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łopuszce Wielkiej

Uchwała Nr XXX/336/2014 z dnia 07 lutego 2014 rokuw sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku nr 3a w miejscowości Łopuszka Mała

Uchwała Nr XXX/337/2014 z dnia 07 lutego 2014 rokuw sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze za rok 2013

Uchwała Nr XXX/338/2014 z dnia 07 lutego 2014 rokuw sprawie uchwalenia na 2014 rok planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze

Uchwała Nr XXX/339/2014 z dnia 07 lutego 2014 rokuw sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Realizowania, Finansowania, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku.

Uchwała Nr XXX/340/2014 z dnia 07 lutego 2014 rokuw sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok

Uchwała Nr XXX/341/2014 z dnia 07 lutego 2014 rokuw sprawie zamiaru przejęcia od Powiatu Przeworskiego dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych w obrębie administracyjnym Miasta i Gminy Kańczuga.

Uchwała Nr XXX/342/2014 z dnia 07 lutego 2014 rokuw sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Kańczuga działki położonej w Sieteszy

Uchwała Nr XXX/343/2014 z dnia 07 lutego 2014 rokuw sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2014 rok wynikającej z przynależności do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej

Uchwała Nr XXX/344/2014 z dnia 07 lutego 2014 rokuw sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku

Uchwała Nr XXX/345/2014 z dnia 07 lutego 2014 rokuw sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XXX/346/2014 z dnia 07 lutego 2014 rokuw sprawie przejęcia w zarząd drogi powiatowej ul. Parkowa w miejscowości Kańczuga na czas przeprowadzenia modernizacji

Uchwała Nr XXX/347/2014 z dnia 07 lutego 2014 rokuw sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze

Uchwała Nr XXX/348/2014 z dnia 07 lutego 2014 rokuw sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XXX/349/2014 z dnia 07 lutego 2014 rokuw sprawie zawarcia umowy partnerstwa dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia„ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Uchwała Nr XXX/350/2014 z dnia 07 lutego 2014 rokuw sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/328/2013 Rady Miejskiej w Kańczudze dotyczącej zmniejszenia obszaru nieruchomości stanowiących własność Gminy Kańczuga w wyniku scalenia gruntów wsi Żuklin.

Uchwała Nr XXXI/351/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok

Uchwała Nr XXXI/352/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Sietesz.

Uchwała Nr XXXI/353/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kańczudze

Uchwała Nr XXXI/354/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych biorących udział w pracach Rady Miejskiej w Kańczudze

Uchwała Nr XXXI/355/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2014 – 2019.

Uchwała Nr XXXI/356/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Kańczuga

Uchwała Nr XXXI/357/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu pt. ”Szkoła pełna możliwości” w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XXXI/358/2014 z dnia 28 marca 2014 roku Przyjęcie uchwały w sprawieudzielenia bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 3a w miejscowości Łopuszka Mała

Uchwała Nr XXXII/359/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2013 rok

Uchwała Nr XXXII/360/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Uchwała Nr XXXII/361/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze za 2013 rok

Uchwała Nr XXXII/362/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok

Uchwała Nr XXXII/363/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kańczudze.

Uchwała Nr XXXII/364/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze i nadania jej statutu.

Uchwała Nr XXXII/365/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kańczudze.

Uchwała Nr XXXII/366/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXII/367/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawienabyciana rzecz Miasta i Gminy Kańczuga działki położonej w Krzeczowicach

Uchwała Nr XXXIII/368/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIII/369/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Łopuszka Wielka

Uchwała Nr XXXIII/370/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat nieruchomości położonych w Siedleczce, Krzeczowicach oraz Pantalowicach

Uchwała Nr XXXIII/371/2014 z dnia lipca 2014 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga

Uchwała Nr XXXIV/372/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIV/373/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia „ Analizy potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia

Uchwała Nr XXXIV/374/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych

Uchwała Nr XXXIV/375/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Łopuszce Wielkiej oraz zaliczenia nakładów finansowych na wzniesienie budynku mieszkalnego na poczet ceny nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIV/376/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego w 2014 roku

Uchwała Nr XXXV/377/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/376/2014 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 19 sierpnia br. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXXV/378/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok

Uchwała Nr XXXV/379/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.

Uchwała Nr XXXV/380/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie sprzedaży środków trwałych stanowiących własność Miasta i Gminy Kańczuga Spółce PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, Rejon Energetyczny Jarosław

Uchwała Nr XXXV/381/2014 z dnia 26 września w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Krzeczowicach

Uchwała Nr XXXV/382/2014 z dnia 26 września w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXXV/383/2014 z dnia 26 września w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy

Uchwała Nr XXXV/384/2014 z dnia 26 września w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kańczuga

Uchwała Nr XXXV/385/2014 z dnia 26 września w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Nr 1/2014” w Kańczudze

Uchwała Nr XXXV/386/2014 z dnia 26 września w sprawiesprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Chodakówce

Uchwała Nr XXXV/387/2014 z dnia 26 września w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

Uchwała Nr XXXV/388/2014 z dnia 26 września w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XXXVI/389/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVI/390/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Kańczuga z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Uchwała Nr XXXVI/391/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na 2015 rok za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Kańczuga dla AXTONE Spółki z o. o. w Kańczudze

Uchwała Nr XXXVI/392/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie oceny aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr XXXVI/393/2014 z dnia 30 października w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XXXV/394/2014 z dnia 30 października w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok UCHYLONA

Uchwała Nr XXXVI/395/2014 z dnia 30 października w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHYLONA

Uchwała Nr XXXVI/396/2014 z dnia 30 października w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego UCHYLONA

Uchwała Nr XXXVI/397/2014 z dnia 30 października w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2015

Uchwała Nr XXXV/398/2014 z dnia 30 października w sprawiedopłaty dla grup taryfowych od 1 do 9-tej odbiorców usług zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XXXV/399/2014 z dnia 30 października w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXV/400/2014 z dnia 30 października w sprawiezmiany Uchwały Nr XXXV/385/2014 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 26 września 2014 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Nr 1/2014” w Kańczudze


Nowa kadencja Rady Miejskiej

 

Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kańczudze

Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kańczudze

Uchwała Nr II/3/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok

Uchwała Nr II/4/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawieprzyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr II/5/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia „Studium komunikacyjnego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia. 

Uchwała Nr II/6/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawiepowierzenia Gminie Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr II/7/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXV/383/2014 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 26 września 2014 roku dotyczącej upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2014

Uchwała Nr II/8/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2014 rok

Uchwała Nr II/9/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/397/2014 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 października 2014 roku dotyczącej zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2015. 

Uchwała Nr II/10/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawiepowołania składów osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze

Uchwała Nr II/11/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga.

Uchwała Nr III/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2014

Uchwała Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie delegowania Przedstawiciela Miasta i Gminy Kańczuga do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej.

Uchwała Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

 

Metryka

sporządzono
2014-02-24 przez Paweł Mucha
udostępniono
2014-02-24 01:00 przez Paweł Mucha
zmodyfikowano
2016-12-07 13:15 przez Paweł Mucha
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
858
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.