Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 2013
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2013, bieżące, menu 1096 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2013

2013

Zarządzenie Nr 1/ 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 2 stycznia 2013 r w sprawie planu kontroli wewnętrznych na 2013 rok w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Kańczuga

Zarządzenie Nr 2/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 08 stycznia 2013 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie wyboru oferty na zadania realizowane w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. art. 27 i 28 o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póź. zm.)

Zarządzenie Nr 3/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 9 stycznia 2013 r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 stycznia 2013 r w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania Miejsko – Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta i Gminy Kańczuga

Zarządzenie Nr 5/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 21 stycznia 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 21 stycznia 2013 r w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów remontu budynku na poczet czynszu najmu za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 21 stycznia 2013 r w sprawie dopuszczenia programów komputerowych

Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 6 lutego 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 lutego 2013 r w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów remontu budynku na poczet czynszu najmu za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 lutego 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 11/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 26 lutego 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28 lutego 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 13/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 6 marca 2013 r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej

Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 13 marca 2013 r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej

Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 13 marca 2013 r w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Miasta i Gminy Kańczuga w 2013 r.

Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 marca 2013 r w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2012 rok

Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 21 marca 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 marca 2013 r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej

Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 marca 2013 r w sprawie dopuszczenia programów komputerowych

Zarządzenie Nr 20/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 marca 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 marca 2013 r w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze

Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 26 marca 2013 r w sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 29 marca 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 24/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 2 kwietnia 2013 r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej

Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 9 kwietnia 2013 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kańczudze

Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12 kwietnia 2013 r w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów nabytych nieodpłatnie przez Miasto i Gminę Kańczuga

Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 15 kwietnia 2013 r w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo – podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportu na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Zarządzenie Nr 28/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 kwietnia 2013 r w sprawie umorzenia należności wraz z odsetkami z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Zarządzenie Nr 29/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 kwietnia 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 30/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 kwietnia 2013 r w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości przy realizacji projektu „Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga „ w ramach osi priorytetowej I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 31/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 29 kwietnia 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 2 maja 2013 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej

Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 2 maja 2013 r w sprawie zatwierdzania Programu Działalności Domu odrębnie dla typu A i B oraz Planu Pracy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 35/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 6 maja 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 6 maja 2013 r w sprawie odpuszczenia programów komputerowych

Zarządzenie Nr 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 6 maja 2013 r w sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych.

Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 6 maja 2013 r w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Kańczuga do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zarządzenie Nr 39/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 15 maja 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 maja 2013 r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej

Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 maja 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 maja 2013 r w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu stałego dyżuru w mieście i gminie Kańczuga

Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 maja 2013 r w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 27 maja 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 maja 2013 r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Kańczuga

Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 maja 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 46/1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 maja 2013 r w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem powierzchni budynków użytkowych oraz środków transportu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o – spółki prawa handlowego ze 100 % udziałem Miasta i Gminy Kańczuga

Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 3 czerwca 2013 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kańczudze

Zarządzenie Nr 48/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 6 czerwca 2013 r w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Kańczuga

Zarządzenie Nr 49/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 6 czerwca 2013 r w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie miasta i gminy Kańczugi

Zarządzenie Nr 50/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 07 czerwca 2013 r w sprawie powołania składu osobowego Komisji do ustalenia i szacowania strat powstałych wskutek powodzi w dniach 6 – 7 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 51/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 6 czerwca 2013 r w sprawie: powołania składu osobowego Komisji do ustalenia i szacowania strat powstałych wskutek powodzi w dniach 6 – 7 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 7 czerwca 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 53/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 10 czerwca 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok oraz rozdysponowania części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Zarządzenie Nr 54/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 10 czerwca 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 czerwca 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 56/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 czerwca 2013 r w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) i zastępców kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Zarządzenie Nr 57/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 czerwca 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 czerwca 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 59/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 czerwca 2013 r w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 60/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 26 czerwca 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 61/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28 czerwca 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 1 lipca 2013 r w sprawie zaleczenia na poczet czynszu kosztów poniesionych na remont lokalu

Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 1 lipca 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 64/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 5 lipca 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 65/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11 lipca 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok oraz rozdysponowania części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Zarządzenie Nr 66/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 lipca 2013 r w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 67/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 lipca 2013 r w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 68/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 lipca 2013 r w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz spłaty długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego

Zarządzenie Nr 69/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 lipca 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 70/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 lipca 2013 r w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów remontu budynku na poczet czynszu najmu za lokal użytkowy

Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 lipca 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok oraz rozdysponowania części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Zarządzenie Nr 72/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 lipca 2013 r w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Łopuszce Wielkiej

Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 lipca 2013 r w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Łopuszce Wielkiej

Zarządzenie Nr 74/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 lipca 2013 r w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Sieteszy

Zarządzenie Nr 75/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 lipca 2013 r w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Sieteszy

Zarządzenie Nr 76/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 lipca 2013 r w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Rączynie

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 lipca 2013 r w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Rączynie

Zarządzenie Nr 78/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 lipca 2013 r w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Krzeczowicach

Zarządzenie Nr 79/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 lipca 2013 r w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Krzeczowicach

Zarządzenie Nr 80/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 lipca 2013 r w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Pantalowicach

Zarządzenie Nr 81/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 lipca 2013 r w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Pantalowicach

Zarządzenie Nr 82/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 29 lipca 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 83/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 lipca 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 84/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 1 sierpnia 2013 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla pracownika kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze

Zarządzenie Nr 85/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 01 sierpnia 2013 r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania PN. „Remont drogi gminnej dz. nr ewid 688 w m. Łopuszka Wielka w km 0+450 – 1+200” Realizowanego w ramach umowy z Wykonawcą Nr FZ.272.7.2013.WS z dnia 30.04.2013 r.

Zarządzenie Nr 86/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 01 sierpnia 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 87/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 9 sierpnia 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 sierpnia 2013 r w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013.

Zarządzenie Nr 89/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 sierpnia 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 sierpnia 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 91/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 27 sierpnia 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 sierpnia 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 93/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 2 września 2013 r w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 94/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 5 września 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 95/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 10 września 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 96/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 16 września 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 97/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 września 2013 r w sprawie ustalenia ryczałtu za centralne ogrzewanie, wodę i kanalizację dla najemców lokali w Ośrodku Zdrowia w Pantalowicach

Zarządzenie Nr 98/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 września 2013 r w sprawie ustalenia ryczałtu za energię elektryczną i centralne ogrzewanie dla najemców w Ośrodku Zdrowia w Sietesz

Zarządzenie Nr 99/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 września 2013 r w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 100/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 września 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 września 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 102/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 1 października 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 103/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 8 października 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 104/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 10 października 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 105/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 16 października 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 106/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 października 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 107/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 21 października 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 108/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 21 października 2013 r w sprawie powołanie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 109/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 października 2013 r w sprawie wystąpienia z wnioskiem o Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów bankowych długoterminowych.

Zarządzenie Nr 110/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 października 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 111/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 października 2013 r. w sprawie powołania stałej komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania, wyceny i likwidacji rzeczowych składników majątku ruchomego Miasta i Gminy Kańczuga

Zarządzenie Nr 112/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28 października 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok

Zarządzenie Nr 113/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok

Zarządzenie Nr 114/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga do odbycia podróży służbowej

Zarządzenie Nr 115/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok

Zarządzenie Nr 116/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej

Zarządzenie Nr 117/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2014 – 2024

Zarządzenie Nr 118/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok

Zarządzenie Nr 119/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania

Zarządzenie Nr 120/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok

Zarządzenie Nr 121/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 122/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 123/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 124/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 125/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 126/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 127/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 128/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 129/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 130/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 131/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 132/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 133/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – weryfikacja gruntów

Zarządzenie Nr 134/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – weryfikacja sald i budowli trudnodostępnych

Zarządzenie Nr 135/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok

Zarządzenie Nr 136/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok

Zarządzenie Nr 137/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie dopuszczenia programów komputerowych

Zarządzenie Nr 138/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia czynszu za dzierżawę części działki położonej w kańczudze przy stadionie MKIS

Zarządzenie Nr 139/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok

Zarządzenie Nr 140/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok

Zarządzenie Nr 141/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn: remont ciągu dróg w miejscowości Krzeczowice położonych na dz. nr ewid. 1157 w km 0+000-0+409, na dz. nr ewid. 1027 w km 0+000-0+460, na dz. nr ewid. 1159 w km 0+000-0+620 w miejscowości Krzeczowice

Zarządzenie Nr 142/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 136/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok

Zarządzenie Nr 143/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok

Zarządzenie Nr 144/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałego dyżuru na terenie miasta i gminy Kańczuga

Zarządzenie Nr 145/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok

Zarządzenie Nr 146/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów remontu budynku na poczet czynszu najmu za lokal użytkowy

Zarządzenie Nr 147/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki

Zarządzenie Nr 148/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok

Zarządzenie Nr 149/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do wypracowania sposobu, organizacji i zasad opracowania planu obrony cywilnej w mieście i gminie

Zarządzenie Nr 150/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – weryfikacja sald i budowli trudnodostępnych

Zarządzenie Nr 151/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 152/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

 

 

 

Metryka

sporządzono
2013-10-09 przez Paweł Mucha
udostępniono
2013-10-09 02:00 przez Osikowski Ryszard
zmodyfikowano
2023-08-08 11:30 przez Osikowski Ryszard
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
833
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.