Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej (archiwum) Uchwały z 2013 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2013 r., bieżące, menu 1094 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2013 r.

Uchwały z 2013 r.

Uchwała Nr XXI/232/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego UCHYLONA

Uchwała Nr XXI/233/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Realizowania, Finansowania, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku

Uchwała Nr XXI/234/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok

Uchwała Nr XXI/235/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze za 2012 rok

Uchwała Nr XXI/236/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia na 2013 rok planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze

Uchwała Nr XXI/237/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/08 PANTALOWICE

Uchwała Nr XXI/238/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Sieteszy

Uchwała Nr XXI/239/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Siedleczce

Uchwała Nr XXI/240/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości nie zabudowanej położonej w Kańczudze

Uchwała Nr XXI/241/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie podziału miasta i gminy Kańczuga na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXI/242/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze” w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała Nr XXI/243/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga.

Uchwała Nr XXI/244/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - UCHYLONA

Uchwała Nr XXI/245/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHYLONA

Uchwała Nr XXI/246/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - UCHYLONA

Uchwała Nr XXI/247/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - UCHYLONA

Uchwała Nr XXII/248/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok

Uchwała Nr XXII/249/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Uchwała Nr XXII/250/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Kańczuga udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków UCHYLONA

Uchwała Nr XXII/251/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok

Uchwała Nr XXII/252/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Kańczuga UCHYLONA

Uchwała Nr XXII/253/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Pantalowice

Uchwała Nr XXII/254/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XXII/255/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2013 rok wynikającej z przynależności do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej

Uchwała Nr XXII/256/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2013-2015

Uchwała Nr XXII/257/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Siedleczka UCHYLONA

Uchwała Nr XXII/258/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/232/2013 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 06 lutego 2013 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego UCHYLONA

Uchwała Nr XXIII/259/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2012 rok

Uchwała Nr XXIII/260/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała Nr XXIII/261/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Czas na aktywność w gminie Kańczuga” w ramach Poddziałania 7.1.1 Działania 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XXIII/262/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze za 2012 rok

Uchwała Nr XXIII/263/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok

Uchwała Nr XXIII/264/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013

Uchwała Nr XXIII/265/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z terenów i usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym w miejscowości Pantalowice UCHYLONA

Uchwała Nr XXIII/266/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXIII/267/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kańczudze UCHYLONA

Uchwała Nr XXIII/268/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej na okres 6 lat lokalu użytkowego znajdującego się w budynku komunalnym w Kańczudze

Uchwała Nr XXIII/269/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie przejęcia w zarząd dróg powiatowych: ul. Parkowej, ul. Słowackiego, ul.Szkolnej w miejscowości Kańczuga na czas przeprowadzenia modernizacji.

Uchwała Nr XXIII/270/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego. UCHYLONA

Uchwała Nr XXIII/271/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Krzeczowicach

Uchwała Nr XXIV/272/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok

Uchwała Nr XXIV/273/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/425/2010 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 28 lipca 2010 roku dotyczącej przyjęcia i zatwierdzenia Plany Odnowy Miejscowości Sietesz na lata 2010 - 2016

Uchwała Nr XXIV/274/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga UCHYLONA

Uchwała Nr XXIV/275/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty UCHYLONA

Uchwała Nr XXIV/276/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXIV/277/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. UCHYLONA

Uchwała Nr XXIV/278/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHYLONA

Uchwała Nr XXIV/279/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHYLONA

Uchwała Nr XXIV/280/2013 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w budynku nr 3a w Łopuszce Małej

Uchwała Nr XXIV/281/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Łopuszce Wielkiej

Uchwała Nr XXIV/282/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHYLONA

Uchwała Nr XXIV/283/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie uchylenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Przeworskiego

Uchwała Nr XXIV/284/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu UCHYLONA

Uchwała Nr XXV/285/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok

Uchwała Nr XXV/286/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XXV/287/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHYLONA

Uchwała Nr XXV/288/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województu Podkarpackiemu.

Uchwała Nr XXV/289/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Kańczuga działek położonych w Niżatycach.

Uchwała Nr XXV/290/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Uchwała Nr XXV/291/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie uchylenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Przeworskiego

Uchwała Nr XXV/292/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego w 2013 rok

Uchwała Nr XXV/293/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała Nr XXV/294/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekówUCHYLONA

Uchwała Nr XXVI/295/2013 z dnia 9 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Uchwała Nr XXVI/296/2013 z dnia 9 września 2013 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Chodakówce

Uchwała Nr XXVI/297/2013 z dnia 9 września 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sieteszy

Uchwała Nr XXVI/298/2013 z dnia 9 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Sietesz.

Uchwała Nr XXVI/299/2013 z dnia 9 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu strażackiego.

Uchwała Nr XXVII/300/2013 z dnia 23 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga  na 2013 rok

Uchwała Nr XXVII/301/2013 z dnia 23 października 2013 roku  w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustalona w budżecie na 2013 rok 

Uchwała Nr XXVII/302/2013 z dnia 23 października  2013 roku  w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego

Uchwała Nr XXVII/303/2013 z dnia 23 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga UCHYLONA

Uchwała Nr XXVII/304/2013 z dnia 23 października 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHYLONA

Uchwała Nr XXVII/305/2013 z dnia 23 października 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHYLONA

Uchwała Nr XXVII/306/2013 z dnia 23 października 2013 roku w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Kańczuga działki położonej w miejscowości Chodakówka  

Uchwała Nr XXVII/307/2013 z dnia 23 października 2013 roku w sprawie ustalenia zasad używania herby Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XXVII/308/2013 z dnia 23 października 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga UCHYLONA

Uchwała Nr XXVII/309/2013 z dnia 23 października 2013 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kańczuga w zakresie  odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów. UCHYLONA

Uchwała Nr XXVIII/310/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian  w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok 

Uchwała Nr XXVIII/311/2013 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Kańczuga z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność na 2014 rok

Uchwała Nr XXVIII/312/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego UCHYLONA

Uchwała Nr XXVIII/313/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok UCHYLONA

Uchwała Nr XXVIII/314/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHYLONA

Uchwała Nr XXVIII/315/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na 2014 rok za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Kańczuga dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Kańczudze

Uchwała Nr XXVIII/316/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie dopłaty dla I grupy taryfowej odbiorców usług zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XXVIII/317/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na 2014 rok za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Kańczuga dla AXTONE Spółki   z o.o. w Kańczudze.

Uchwała Nr XXVIII/318/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zaliczenia nakładów finansowych poniesionych na wzniesienie budynku mieszkalnego na poczet ceny nieruchomości

Uchwała Nr XXVIII/319/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Siedleczce

Uchwała Nr XXVIII/320/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Kańczudze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Kańczuga UCHYLONA

Uchwała Nr XXVIII/321/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej  I stopnia  w Kańczudze  

Uchwała Nr XXIX/322/2013 z dnia 30 grudnia  2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok

Uchwała Nr XXIX/323/2013 z dnia 30 grudnia  2013 roku w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała Nr XXIX/324/2013 z dnia 30 grudnia  2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  i Gminy Kańczuga UCHYLONA

Uchwała Nr XXIX/325/2013 z dnia 30 grudnia  2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego

Uchwała Nr XXIX/326/2013 z dnia 30 grudnia  2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XXIX/327/2013 z dnia 30 grudnia  2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Wola Rzeplińska

Uchwała Nr XXIX/328/2013 z dnia 30 grudnia  2013 roku w sprawie zmniejszenia obszaru nieruchomości stanowiących własność Gminy Kańczuga w wyniku scalenia gruntów wsi Żuklin.

Uchwała Nr XXIX/329/2013 z dnia 30 grudnia  2013 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu

Uchwała Nr XXIX/330/2013 z dnia 30 grudnia  2013 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko -  Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kańczudze do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania dodatku energetycznego  

Metryka

sporządzono
2013-03-01 przez Paweł Mucha
udostępniono
2013-03-01 01:00 przez Paweł Mucha
zmodyfikowano
2016-12-08 11:11 przez Paweł Mucha
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
920
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.