Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 2012
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2012, bieżące, menu 1093 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2012

2012

Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 02.01.2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli Zarządczej w UMIG K-ga.

Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 02.01.2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds.systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001-2008

Zarządzanie Nr 3/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 02.01.2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 10.01.2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.

Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 10.01.2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie wyboru oferty na zadania realizowane w ramach ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z póżn.zm.)

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24.01.2012 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do RIO w Rzeszowie o wydanie opini o możliwość spłaty długoterminowej pożyczki z WFOŚ i GW w Rzeszowie.

Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 10.01.2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środkow pieniężnych z budżetu MiG K-ga, o których mowa w art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamowień Publicznych.

Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31.01.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 03.02.2012 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 07.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24.02.2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 01.03.2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia prac finałowych w Konkursie Plastycznym

Zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 01.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie członków Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Nr 14/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 08.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gmniy Kańczuga.

Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 08.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gmniy Kańczuga.

Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 08.03.2012 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Miasta i Gminy Kańczuga w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kanczuga z dnia 14.03.2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2011 rok.

Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 26.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 20/2012 r. Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 03.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej.

Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza miasta i Gminy Kańczuga z dnia 04.04.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 05.04.2012r. w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów remontu budynku na poczet czynszu najmu za lokal mieszkalny.

Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 06.04.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18.04.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 25/2012.Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr 26/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30.04.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 27/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 04.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 28/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 08.05.2012 r.w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.

Zarządzenie Nr 29/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 08.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 08.05.2012 r. w sprawie

zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 32/2012.Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17.05.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 21.05.2012 r.w sprawie powołnia Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w uprawach rolnych i sadowniczych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne,powódż, huragan, piorun,osunięcie się ziemi lub lawinę.

Zarzadzenie Nr 34/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 21.05.2012 r. w sprawie zmian dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 21.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości przy realizacji projektu „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sietesz II etap i miejscowości Chodakówka..”

Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 37/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28.05.2012r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu stałych dyżurów w mieście i gminie.

Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 39/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 06.06.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 40/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 06.06.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012.

Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 06.06.2012 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 42/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga „

Zarządzenie Nr 43/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11.06.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 44/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11.06.2012 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania kontroli zarządzczej oraz zasad skladania przez Kierowników jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego Miasta i Gminy Kańczuga oświadczeń o stania kontroli zarządczej.

Zarządzenia Nr 45/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25.06.2012 r.w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25.06.2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika MGOPS w Kańczudze.

Zarzązdenie Nr 48/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25.06.2012 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika MGOPS w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25.06.2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika MGOPS w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów remontu budynku na poczet czynszu najmu za lokal mieszkalny.

Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarzązdenie Nr 52/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 05.07.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12.07.2012 r.w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17.07.2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 56/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17.07.2012 r. w sprawie zmiana w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 57/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17.07.2012 roku

Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18.07.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 23.07.2012 r.w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 23.07.2012 r. w sprawie ustalenie terminów składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakupy podręczników.

Zarządzenie Nr 61/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25.07.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 201 2 rok.

Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30.07.2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31.07.2012 r. w sprawie powołania komisji do zweryfikowania stanu wyposażenia ośrodku przedszkolnego doposażonego w ramach projektu „Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne – nowa jakość edukacji „

Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31.07.2012 r. w sprawie powołania komisji do zwerfikowania stanu wyposażenia ośrodka przedszkolnego doposażonego w ramach projektu „ Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne -nowa jakość edukacji „, oraz „Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne”.

Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31.07.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 66/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 01.08.2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowiska Urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze, oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 03.08.2012 r.w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 68/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 08.08.2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012.

Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 08.08.2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i Gminy kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 13.08.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 21.08.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 23.08.2012 r. w sprawie obniżenia w II -gim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż.

Zarządzenie Nr 73/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 27.08.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 74/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31.08.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 75/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie członków Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Nr 76/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia w składzie członków Grup Roboczych Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 13.09.2012 r. w sprawie umorzenia zaległości.

Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 13.09.2012 r. w sprawie umorzenia zaległości.

Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 13.09.2012 r. w sprawie umorzenia zaległości.

Zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 13.09.2012 r. w sprawie umorzenia zaległości.

Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 13.09.2012r. w sprawie umorzenia zaległości.

Zarządzenie Nr 82/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 13.09.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17.09.2012 r. w sprawie zmiany załączników do instrukcji kasowej.

Zarządzenie Nr 84/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17.09.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 r.

Zarządzenie 85/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19.09.2012 r. w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów remontu budynku na poczet czynszu najmu za lokal mieszkalny.

Zarządzenie 86/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19.09.2012 r. w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów remontu budynku na poczet czynszu najmu za lokal użytkowy.

Zarządzenie Nr 87/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19.09.2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.

Zarządzenie Nr 88/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19.09.2012 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 89/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19.09.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 90/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24.09.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 91/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28.09.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 92/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 02.10.2012 r. w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów remontu budynku na poczet czynszu najmu za lokal mieszkalny.

Zarządzenie Nr 93/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 02.10.2012 r. w sprawie wytycznych do realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych.

Zarządzenie Nr 94/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 08.10.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 95/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 08.10.2012 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr 96/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 08.10.2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. nagród dla nauczycieli, dyrektorów i szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr 97/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 08.10.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej.

Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 16.10.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 99/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 16.10.2012 r. w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów remontu budynku na poczet czynszu najmu za lokal mieszkalny.

Zarządzenie Nr 100/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012r.

Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga Szefa Obrony Cywilnej z dnia 22 października 2012r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Zarządzenie Nr 102/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012r.

Zarządzenie Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012r.

Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 października 2012r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów bankowych długoterminowych.

Zarządzenie Nr 105/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012r.

Zarządzenie Nr 106/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012r.

Zarządzenie Nr 107/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zarządzenie Nr 108/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012r.

Zarządzenie Nr 109/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 listopada 2012r. projekt uchwały budżetowej.

Zarządzenie Nr 110/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2013-2023.

Zarządzenie Nr 111/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012r.

Zarządzenie Nr 112/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzenia postepowania pn.: Udzielenie długoterminowego kredytu na okres 6 lat z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 700 000,00zł.

Zarządzenie Nr 113/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie członków Grup Roboczych Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Nr 114/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie członków Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Nr 115/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów remontu lokalu mieszkalnego na poczet czynszu najmu.

Zarządzenie Nr 116/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012r.

Zarządzenie Nr 117/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 119/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 119A/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.

Zarządzenie Nr 120/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 121/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 122/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 123/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 126/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 127/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 129/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – weryfikacji gruntów.

Zarządzenie Nr 130/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – weryfikacji sald i budowli trudnodostępnych.

Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012r.

Zarządzenie Nr 132/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012r.

Zarządzenie Nr 133/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia zdezaktualizowanych, uszkodzonych i wycofanych z użycia pieczątek.

Zarządzenie Nr 134/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012r.

Zarządzenie Nr 135/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia „Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Kańczuga”

Zarządzenie Nr 136/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012r.

Zarządzenie Nr 137/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Zarządzenie Nr 138/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012r.

Zarządzenie Nr 139/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów remontu budynku na poczet czynszu najmu za lokal mieszkalny.

Zarządzenie Nr 140/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów remontu budynku na poczet czynszu najmu za lokal użytkowy.

Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012r.

Zarządzenie Nr 143/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012r.

Zarządzenie Nr 144/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012r.

Metryka

sporządzono
2012-11-14 przez Paweł Mucha
udostępniono
2012-11-14 01:00 przez Paweł Mucha
zmodyfikowano
2013-09-30 02:00 przez Paweł Mucha
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
783
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.