Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej (archiwum) Uchwały z 2012r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2012r., bieżące, menu 1092 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2012r.

Uchwały z 2012r.

Uchwała Nr XI/121/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok

Uchwała Nr XI/122/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XI/123/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Uchwała Nr XI/124/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin

Uchwała Nr XI/125/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie ważności wyborów Sołtysa wsi Żuklin przeprowadzonych w dniu 25 marca 2007 roku.

Uchwała Nr XI/126/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XI/127/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Realizowania, Finansowania, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2012

Uchwała Nr XI/128/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, lokali mieszkalnych w budynku nr 3a położonym w miejscowości Łopuszka Mała

Uchwała Nr XI/129/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku nr 3a w Łopuszce Małej

Uchwała Nr XI/130/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w budynku nr 488a w Łopuszce Wielkiej

Uchwała Nr XI/131/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 1 znajdującego się w budynku nr 3a w Łopuszce Małej

Uchwała Nr XI/132/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki położonej w miejscowości Sietesz

Uchwała Nr XI/133/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Sietesz

Uchwała Nr XI/134/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości rolnej położonej w Kańczudze

Uchwała Nr XI/135/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XI/136/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XI/137/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze za 2011 rok

Uchwała Nr XI/138/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia na 2012 rok planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej

Uchwała Nr XI/139/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia “Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2012-2015”

Uchwała Nr XII/140/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok

Uchwała Nr XII/141/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku

Uchwała Nr XII/142/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kańczudze

Uchwała Nr XII/143/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kańczudze

Uchwała Nr XII/144/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok

Uchwała Nr XII/145/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze

Uchwała Nr XII/146/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Siedleczce

Uchwała Nr XII/147/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do Programu ”Podkarpacki Program Odnowy Wsi”

Uchwała Nr XII/148/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli.

Uchwała Nr XII/149/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XII/150/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kańczuga UCHYLONA

Uchwała Nr XII/151/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 20 maja 2111 roku dotyczącej poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z poszczególnych miejscowości

Uchwała Nr XII/152/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Czas na aktywność w gminie Kańczuga” w ramach Poddziałania 7.1.1 Działania 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XII/153/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

Uchwała Nr XII/154/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łopuszce Małej

Uchwała Nr XII/155/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Krzeczowicach

Uchwała Nr XII/156/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Siedleczce

Uchwała Nr XII/157/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Sieteszy

Uchwała Nr XII/158/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Sieteszy

Uchwała Nr XII/159/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowościach Łopuszka Mała i Siedleczka

Uchwała Nr XII/160/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kańczudze i w Siedleczce

Uchwała Nr XIII/161/2012z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze za 2011 rok

Uchwała Nr XIII/162/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze za 2011 rok

Uchwała Nr XIII/163/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok

Uchwała Nr XIII/164/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XIII/165/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łopuszce Małej

Uchwała Nr XIII/166/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Siedleczce

Uchwała Nr XIII/167/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/160/2012 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 12 marca 2012 roku dotyczącej zamiany nieruchomości położonych w Kańczudze i Siedleczce.

Uchwała Nr XIII/168/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/55/2011 Rady Miejskiej Kańczudze z dnia 20 maja 2011 roku dotyczącej poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z poszczególnych miejscowości

Uchwała Nr XIII/169/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji środka trwałego budynku handlowo - usługowego położonego w Kańczudze

Uchwała Nr XIV/170/2012z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2011 rok.

Uchwała Nr XIV/171/2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

Uchwała Nr XIV/172/2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/08 SIETESZ - NIŻATYCE

Uchwała Nr XIV/173/2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie przekazania pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XIV/174/2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok

Uchwała Nr XIV/175/2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie długoterminowych umów dzierżawnych

Uchwała Nr XIV/176/2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie przekazania pomocy rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XV/177/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok

Uchwała Nr XV/178/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r.w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Krzeczowice

Uchwała Nr XV/179/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Łopuszka Mała

Uchwała Nr XV/180/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Sietesz

Uchwała Nr XV/181/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kańczudze i w Siedleczce

Uchwała Nr XV/182/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie odstąpienia od odszkodowania za nieruchomości przechodzące na własność Województwa Podkarpackiego

Uchwała Nr XV/183/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Chodakówka

Uchwała Nr XV/184/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XV/185/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga do zaciągnięcia zobowiązania finansowego zabezpieczającego środki na realizację projektu w 2013 i 2014 roku pn. Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XV/186/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr II/15/2005 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 marca 2005 roku dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga UCHYLONA

Uchwała Nr XV/187/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XV/188/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat lokalu znajdującego się w budynku komunalnym w Kańczudze

Uchwała Nr XVI/189/2012 z dnia 27 września 2012 rokuw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/176/2012 Rady Miejskiej w kańczudze z dnia 18 maja 2012 roku dotyczącej przekazania pomocy rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XVI/190/2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XVI/191/2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok

Uchwała Nr XVI/192/2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XVI/193/2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Siedleczka” UCHYLONA

Uchwała Nr XVI/194/2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego„Kańczuga1”

Uchwała Nr XVII/195/2012 z dnia 29 października  2012 rokuw sprawie podziału miasta i gminy Kańczuga na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała Nr XVII/196/2012 z dnia 29 października  2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr XVII/197/2012 z dnia 29 października  2012 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta  i Gminy w Kańczudze

Uchwała Nr XVII/198/2012 z dnia 29 października  2012 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze

Uchwała Nr XVII/199/2012 z dnia 29 października  2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny  w Mieście   i Gminie Kańczuga na lata 2012-2014

Uchwała Nr XVII/200/2012 z dnia 29 października  2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi. UCHYLONA

Uchwała Nr XVII/201/2012 z dnia 29 października  2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/202/2012 z dnia 29 października  2012 roku w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XVII/203/2012 z dnia 29 października  2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego 

Uchwała Nr XVIII/204/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok.

Uchwała Nr XVIII/205/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego UCHYLONA

Uchwała Nr XVIII/206/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok UCHYLONA

Uchwała Nr XVIII/207/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od środków transportowych UCHYLONA

Uchwała Nr XVIII/208/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Kańczuga z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2013 rok.

Uchwała Nr XVIII/209/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na 2013 rok za wodę  i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Kańczuga dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze

Uchwała Nr XVIII/210/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie  dopłaty dla I grupy taryfowej odbiorców usług zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i gminy Kańczuga

Uchwała Nr XVIII/211/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na 2013 rok za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Kańczuga dla AXTONE Spółki z o.o. w Kańczudze

Uchwała Nr XVIII/212/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga  - UCHYLONA

Uchwała Nr XVIII/213/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/190/2012 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 27 września 2012 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XVIII/214/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 4/08 PANTALOWICE

Uchwała Nr XVIII/215/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie przystąpienia do Zmiany nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XVIII/216/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie długoterminowych umów dzierżawy i odstąpienia od obowiązku przetargu

Uchwała Nr XIX/217/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga  na 2012 rok.

Uchwała Nr XIX/218/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl obsługi osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XIX/219/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XIX/220/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty UCHYLONA

Uchwała Nr XIX/221/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX/222/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  UCHYLONA

Uchwała Nr XIX/223/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi   UCHYLONA

Uchwała Nr XIX/224/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie  z terenów i usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych w miejscowościach Rączyna i Siedleczka UCHYLONA

Uchwała Nr XIX/225/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Kańczuga działki położonej  w Łopuszce Wielkiej

Uchwała Nr XIX/226/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XIX/227/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XIX/228/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XX/229/2012 z dnia 28 grudnia  2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga  na 2012 rok.

Uchwała Nr XX/230/2012 z dnia 28 grudnia  2012 roku w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej na 2013 rok

Uchwała Nr XX/231/2012 z dnia 28 grudnia  2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kańczuga UCHYLONA

Metryka

sporządzono
2012-05-21 przez Paweł Mucha
udostępniono
2012-05-21 02:00 przez Paweł Mucha
zmodyfikowano
2016-12-31 01:00 przez Paweł Mucha
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
869
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.