Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej (archiwum) Uchwały z 2011r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2011r., bieżące, menu 1084 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2011r.

Uchwały z 2011r.

Uchwała Nr IV/21/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr IV/22/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr IV/23/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku

Uchwała Nr IV/24/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 5 listopada 2010r Nr XXXVI/442/2010 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości za 2011 rok

Uchwała Nr IV/25/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie przywrócenia imienia Szkole Podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Pantalowicach

Uchwała Nr IV/26/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze za 2010 rok

Uchwała Nr IV/27/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia na 2011 rok planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze

Uchwała Nr IV/28/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Czas na aktywność w gminie Kańczuga” w ramach Poddziałania 7.1.1 Działania 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr IV/29/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sieteszy

Uchwała Nr IV/30/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rączynie

Uchwała Nr IV/31/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łopuszce Wielkiej

Uchwała Nr IV/32/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łopuszce Wielkiej

Uchwała Nr IV/33/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr IV/34/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Szkoła wykorzystanych możliwości” w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr IV/35/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego Ładowarki Ł-34

Uchwała Nr IV/36/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup środka trwałego koparki na potrzeby Miasta i gminy Kańczuga

Uchwała Nr IV/37/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową publicznych przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr IV/38/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze za 2010 rok

Uchwała Nr IV/39/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze za 2010 rok

Uchwała Nr IV/40/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Kańczuga do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

Uchwała Nr IV/41/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok

Uchwała Nr IV/42/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2011-2015

Uchwała Nr IV/43/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr I/9/99 Rady Miejskiej z dnia 11 marca 1999 roku dotyczącej założenia Gimnazjum w Kańczudze

Uchwała Nr IV/44/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Kańczuga UCHYLONA

Uchwała Nr IV/45/2011 z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rączynie

Uchwała Nr V/46/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2010 rok

Uchwała Nr V/47/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

Uchwała Nr V/48/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2011

Uchwała Nr V/49/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Łopuszka Wielka

Uchwała Nr V/50/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie sprzedaży na rzecz najemców, lokali mieszkalnych w budynku nr 488a położonym w miejscowości Łopuszka Wielka

Uchwała Nr V/51/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kanczudze

Uchwała Nr V/52/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga porozumień w sprawie kierowania mieszkańców innych gmin do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej, celem objęcia opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Uchwała Nr V/53/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Sieteszy

Uchwała Nr V/54/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu strażackiego

Uchwała Nr V/55/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z poszczególnych miejscowości

Uchwała Nr V/56/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie realizacji zadania: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sietesz II etap i miejscowości Chodakówka

Uchwała Nr V/57/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Uchwała Nr V/58/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie wyboru Przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Uchwała Nr V/59/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Medyni Kańczuckiej

Uchwała Nr V/60/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kańczuga

Uchwała Nr V/61/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/08 Łopuszka Mała - Żuklin

Uchwała Nr V/62/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/08 Pantalowice

Uchwała Nr V/63/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pierwszeństwa do nabycia lokali ich najemcom lub dzierżawcom

Uchwała Nr V/64/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga, informacji o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze

Uchwała Nr V/65/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 24 marca 2011 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr V/66/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr VI/67/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok

Uchwała Nr VI/68/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga do zaciągnięcia zobowiązania zabezpieczającego wkład własny realizacji projektu pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sietesz II etap i miejscowości Chodakówka

Uchwała Nr VI/69/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Ziemi Przeworskiej

Uchwała Nr VI/70/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu d/s opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na nową kadencję 2012 - 2015

Uchwała Nr VI/71/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Siedleczka

Uchwała Nr VI/72/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr VI/73/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 488a położonym w miejscowości Łopuszka Wielka

Uchwała Nr VI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2011-2032

Uchwała Nr VII/75/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania “Z Tradycją w Nowoczesność” z siedziba w Pawłosiowie

Uchwała Nr VII/76/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego w 2011 roku

Uchwała Nr VII/77/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok

Uchwała Nr VII/78/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej na okres 8 lat lokalu użytkowego znajdującego się w budynku komunalnym w Pantalowicach

Uchwała Nr VII/79/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości budowlanej położonej w Kańczudze

Uchwała Nr VII/80/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Krzeczowicach

Uchwała Nr VII/81/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Siedleczka

Uchwała Nr VII/82/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Siedleczka

Uchwała Nr VII/83/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga do zaciągnięcia zobowiązania finansowego zabezpieczającego środki na realizację projektu w 2012 roku pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sietesz II etap i miejscowości Chodakówka

Uchwała Nr VIII/84/2011 z dnia 10 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/65/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 20 maja 2011 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zdania publicznego


Uchwała Nr VIII/85/2011 z dnia 10 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok


Uchwała Nr VIII/86/2011 z dnia 10 października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego


Uchwała Nr VIII/87/2011 z dnia 10 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników do Sadu Rejonowego w Przeworsku na kadencję 2012-2015


Uchwała Nr VIII/88/2011 z dnia 10 października 2011 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z terenów i usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych w miejscowościach Rączyna i Siedleczka


Uchwała Nr VIII/89/2011 z dnia 10 października 2011 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego w budynku Przychodni Rejonowej w Kańczudze


Uchwała Nr VIII/90/2011 z dnia 10 października 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową publicznych przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Kańczuga UCHYLONA


Uchwała Nr VIII/91/2011 z dnia 10 października 2011 roku w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Żłobka w Kańczudze


Uchwała Nr VIII/92/2011 z dnia 10 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejsko-Gminnym Żłobku w Kańczudze


Uchwała Nr VIII/93/2011 z dnia 10 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych


Uchwała Nr VIII/94/2011 z dnia 10 października 2011 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami


Uchwała Nr VIII/95/2011 z dnia 10 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/2005 w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenach górniczych „Kańczuga-1” zatwierdzonego Decyzją MOŚZNiL znak: GK/wk/MN/2931/97 z 26.08.1997r., „Husów-Albigowa-Krasne-1” - zatwierdzonego Decyzją MOŚZNiL znak: DGe/EZ/487/1199/99 z dnia 08.03.1999r., „Pantalowice - Pruchnik” zatwierdzonego Decyzją MŚ znak: DGe/MS/487-1839/00 z dnia 22.03.2000r. oraz „Rączyna-1” zatwierdzonego Decyzja MOŚZNiL znak: DGe/ MS/487-3247/99 z dnia 16.07.1999r., dla złóż gazu ziemnego występujących w granicach administracyjnych miasta i gminy Kańczuga.


Uchwała Nr VIII/96/2011 z dnia 10 października 2011 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Chodakówce.


Uchwała Nr IX/97/2011 z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego


Uchwała Nr IX/98/2011 z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok


Uchwała Nr IX/99/2011 z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Uchwała Nr IX/100/2011 z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHYLONA


Uchwała Nr IX/101/2011 z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie określenia wzoru deklaracji podatkowych składanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych


Uchwała Nr IX/102/2011 z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków UCHYLONA


Uchwała Nr IX/103/2011 z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie delegowania Przedstawiciela Miasta i Gminy Kańczuga do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej


Uchwała Nr IX/104/2011 z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/76/2011 Rady Miejskiej w kańczudze z dnia 10 sierpnia 2011 r dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego w 2011 roku


Uchwała Nr IX/105/2011 z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/394/2010 Rady Miejskiej w kańczudze z dnia 24 lutego 2010r. dotyczącej sfinansowania podatku VAT przy zagospodarowaniu poscaleniowym realizowanym przez Starostę Przeworskiego w ramach przedsięwzięcia „Scalanie gruntów wsi Łopuszka Mała, gmina Kańczuga, powiat przeworski, województwo podkarpackie” dotyczące wykonania dróg gminnych oraz zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na lata 2011-2012


Uchwała Nr IX/106/2011 z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok


Uchwała Nr IX/107/2011 z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie zatwierdzenia taryf na 2012 rok za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Kańczuga dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze


Uchwała Nr IX/108/2011 z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie dopłaty dla I grupy taryfowej odbiorców usług zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Kańczuga


Uchwała Nr IX/109/2011 z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych w związku z przekazaniem nieruchomości stanowiących własność Gminy Kańczuga w trwały zarząd
Uchwała Nr IX/110/2011 z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

 

Uchwała Nr IX/110/2011 z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok


Uchwała Nr IX/111/2011 z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Kańczuga w latach 2012-2016


Uchwała Nr IX/112/2011 z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Kańczuga


Uchwała Nr IX/113/2011 z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie sprzedaży na rzecz najemców, lokali mieszkalnych w budynku nr 3a położonym w miejscowości Łopuszka Mała


Uchwała Nr IX/114/2011 z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga


Uchwała Nr IX/115/2011 z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie zatwierdzenia taryf na 2012 rok za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Kańczuga dla AXTONE Spółki z o.o. w Kańczudze


Uchwała Nr IX/116/2011 z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie nieodpłatnego nabycia kładki dla pieszych na rzece Mleczka


Uchwała Nr IX/117/2011 z dnia 28 grudnia 2011 rokuw sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok


Uchwała Nr IX/118/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2012 rok wynikającej z przynależności do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej


Uchwała Nr IX/119/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl obsługi osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta i Gminy Kańczuga


Uchwała Nr IX/120/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej i nadania Statutu

 

 

Metryka

sporządzono
2012-09-14 przez Paweł Mucha
udostępniono
2012-09-14 02:00 przez Paweł Mucha
zmodyfikowano
2017-01-31 15:23 przez Paweł Mucha
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
918
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.