Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej (archiwum) Uchwały z 2010r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2010r., bieżące, menu 1006 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2010r.

Uchwały z 2010r.

Uchwała Nr XXXI/388/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze za 2009 rok

Uchwała Nr XXXI/389/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia na 2010 rok planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze

Uchwała Nr XXXI/390/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Krzeczowiacach

Uchwała Nr XXXI/391/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Sietesz

Uchwała Nr XXXI/392/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Medyni Kańczuckiej

Uchwała Nr XXXI/393/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku

Uchwała Nr XXXI/394/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie sfinansowania podatku VAT przy zagospodarowaniu poscaleniowym realizowanym przez Starostę Przeworskiego w ramach przedsięwzięcia “Scalenie gruntów wsi Łopuszka Mała, gmina Kańczuga, powiat przeworski. województwo podkarpackie” dotyczącego wykonania dróg gminnych oraz zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na lata 2011-2012

Uchwała Nr XXXI/395/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kańczuga na 2010 rok

Uchwała Nr XXXI/396/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania “Z Tradycją w Nowoczesność” ze siedzibą w Pawłosiowie

Uchwała Nr XXXI/397/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2010 rok

Uchwała Nr XXXI/398/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Łopuszka Mała i miasta Kańczuga w przedmiocie zmiany granic wsi Łopuszka Mała i miasta Kańczuga w związku ze scaleniem gruntu wsi Łopuszka Mała

Uchwała Nr XXX/399/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXXII/400/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2009 rok i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga absolutorium za rok 2009

Uchwała Nr XXXII/401/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łopuszce Wielkiej

Uchwała Nr XXXII/402/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rączynie

Uchwała Nr XXXII/403/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w  Sieteszy

Uchwała Nr XXXII/404/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Rączynie

Uchwała Nr XXXII/405/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Łopuszce Wielkiej

Uchwała Nr XXXII/406/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/300/2009 rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 19 marca 2009 roku dotyczącej przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kańczuga na lata 2009 - 2015

Uchwała Nr XXXII/407/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2010 rok

Uchwała Nr XXXII/408/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze za 2009 rok

Uchwała Nr XXXII/409/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze za 2009 rok

Uchwała Nr XXXII/410/2010 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Czas na aktywność w gminie Kańczuga" w ramach Poddziałania 7.1.1 Działania 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XXXIII/411/2010 z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Uchwała Nr XXXIII/412/2010 z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIII/413/2010 z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIII/414/2010 z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga oraz informacji o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Uchwała Nr XXXIII/415/2010 z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Kańczuga działki położonej w Sieteszy

Uchwała Nr XXXIII/416/2010 z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Sieteszy

Uchwała Nr XXXIII/417/2010 z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie realizacji zadania: Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Biblioteki Publicznej w Kańczudze

Uchwała Nr XXXIII/418/2010 z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/12/97 z dnia 21 marca 1997r Rady Miejskiej w Kańczudze ustalającej szczegółowe zasady usytuowania na terenie Miasta i Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

Uchwała Nr XXXIII/419/2010 z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/11/2001 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 06 kwietnia 2001 roku dotyczącej wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/54/93 z dnia 16 grudnia 1993r dotyczącej reorganizacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” w zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej”

Uchwała Nr XXXIII/420/2010 z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze

Uchwała Nr XXXIII/421/2010 z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zmiany granic wsi Łopuszka Mała i miasta Kańczuga w związku ze scaleniem gruntu wsi Łopuszka Mała

Uchwała Nr XXXIII/422/2010 z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Kańczudze

Uchwała Nr XXXIV/423/2010 z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIV/424/2010 z dnia 28 lipca 2010r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łopuszka Mała na lata 2010-2016

Uchwała Nr XXXIV/425/2010 z dnia 28 lipca 2010r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sietesz na lata 2010-2016

Uchwała Nr XXXIV/426/2010 z dnia 28 lipca 2010r.w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

Uchwała Nr XXXIV/427/2010 z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnie z Województwem Podkarpackim projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

Uchwała Nr XXXIV/428/2010 z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010 przeznaczonych na realizację projektu pn.: „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

Uchwała Nr XXXIV/429/2010 z dnia 28 lipca 2010r.w sprawie realizacji zadania: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Łopuszka Mała

Uchwała Nr XXXIV/430/2010 z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kańczudze

Uchwała Nr XXXV/431/2010 z dnia 29 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XI/132/2008 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 29 lutego 2008 roku dotyczącej ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga

Uchwała Nr XXXV/432/2010 z dnia 29 września 2010r. w sprawie wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze w dodatkowy lokal znajdujący się w budynku przy ul. Rynek 6 w Kańczudze

Uchwała Nr XXXV/433/2010 z dnia 29 września 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XXXV/434/2010 z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2010 rok

Uchwała Nr XXXV/435/2010 z dnia 29 września 2010r. w sprawie realizacji zadania: Remont drogi gminnej Nr 1 10704 R ul. Polna w Kańczudze

Uchwała Nr XXXV/436/2010 z dnia 29 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bóbrka Kańczucka na lata 2010-2016

Uchwała Nr XXXV/437/2010 z dnia 29 września 2010r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Kańczudze

Uchwała Nr XXXV/438/2010 z dnia 29 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu zajmowanego przez Komisariat Policji

Uchwała Nr XXXVI/439/2010 z dnia 5 listopada 2010r w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/386/2009 Rady Miejskiej Kańczudze z dnia 30 grudnia 2009 roku o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizacje zadania publicznego

Uchwała Nr XXXVI/440/2010 z dnia 5 listopada 2010r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXXVI/441/2010 z dnia 5 listopada 2010r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2010 rok

Uchwała Nr XXXVI/442/2010 z dnia 5 listopada 2010r w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 rok

Uchwała Nr XXXVI/443/2010 z dnia 5 listopada 2010r sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Uchwała Nr XXXVI/444/2010 z dnia 5 listopada 2010r w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/431/2010 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 29 września 2010 roku dotyczącej wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XI/132/2008 Rady Miejskiej Kańczudze z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga.

Uchwała Nr XXXVI/445/2010 z dnia 5 listopada 2010r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XXXVI/446/2010 z dnia 5 listopada 2010r w sprawie zatwierdzenia taryf na 2011 rok za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Kańczuga dla AXTONE Spółki z o.o. w Kańczudze.

Uchwała Nr XXXVI/447/2010 z dnia 5 listopada 2010r w sprawie zatwierdzenia taryf na 2011 rok za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Kańczuga dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze.

Uchwała Nr XXXVI/448/2010 z dnia 5 listopada 2010r w sprawie dopłaty dla I grupy taryfowej odbiorców usług zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XXXVI/449/2010 z dnia 5 listopada 2010r obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 roku podanej w komunikacie Prezesa GUS jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

Uchwała Nr XXXVI/450/2010 z dnia 5 listopada 2010r w sprawie nabycia nieruchomości lokalowej położonej w Kańczudze

Uchwała Nr XXXVI/451/2010 z dnia 5 listopada 2010r w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXXVI/452/2010 z dnia 5 listopada 2010r w sprawie oceny aktualności “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kańczuga”

Uchwała Nr XXXVI/453/2010 z dnia 5 listopada 2010r w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego w 2010 roku


Nowa kadencja Rady Miejskiej

 

Uchwała Nr I/1/2010 z dnia 1 grudnia 2010r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kańczudze

Uchwała Nr I/2/2010 z dnia 1 grudnia 2010r w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kańczudze

Uchwała Nr I/3/2010 z dnia 1 grudnia 2010r w sprawie delegowania Przedstawiciela Miasta i Gminy Kańczuga do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej

Uchwała Nr II/4/2010 z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2010 rok

Uchwała Nr II/5/2010 z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl obsługi osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr II/6/2010 z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2011 rok wynikającej z przynależności do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej

Uchwała Nr II/7/2010 z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kańczudze

Uchwała Nr II/8/2010 z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze

Uchwała Nr II/9/2010 z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga UCHYLONA

Uchwała Nr II/10/2010 z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr II/11/2010 z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego

Uchwała Nr II/12/2010 z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/425/2010 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 28 lipca 2010 roku dotyczącej przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sietesz na lata 2010-2016

Uchwała Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2010 rok

Uchwała Nr III/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok

Uchwała Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok

Uchwała Nr III/16/2010 z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Sietesz

Uchwała Nr III/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkola

Uchwała Nr III/19/2010 z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie uchylenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego

Uchwała Nr III/20/2010 z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/424/2010 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 28 lipca 2010 roku dotyczącej przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łopuszka Mała na lata 2010-2016

 

 

Metryka

sporządzono
2011-02-13 przez
udostępniono
2011-02-13 01:00 przez Paweł Mucha
zmodyfikowano
2016-12-07 13:15 przez Paweł Mucha
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
826
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.