Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej (archiwum) Uchwały z 2009r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2009r., bieżące, menu 1003 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2009r.

Uchwały z 2009r.

Uchwała Nr XX/287/2009 z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy

Uchwała Nr XX/288/2009  z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze za 2008 rok

Uchwała Nr XX/289/2009 z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2009 rok

Uchwała Nr XX/290/2009 z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Kańczudze

Uchwała Nr XX/291/2009 z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Sieteszy

Uchwała Nr XX/292/2009 z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Pantalowicach

Uchwała Nr XX/293/2009 z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kańczudze

Uchwała Nr XX/294/2009 z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2009 rok

Uchwała Nr XXI/295/2009 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2008 rok i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga absolutorium za rok 2008

Uchwała Nr XXI/296/2009 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XXI/297/2009 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XXI/298/2009 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Siedleczka

Uchwała Nr XXI/299/2009 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzeczowice na lata 2009 - 2015

Uchwała Nr XXI/300/2009 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Kańczuga na lata 2009 - 2015

Uchwała Nr XXI/301/2009 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Rączynie

Uchwała Nr XXI/302/2009 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy

Uchwała Nr XXI/303/2009 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli

Uchwała Nr XXI/304/2009 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Uchwała Nr XXI/305/2009 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2009 rok

Uchwała Nr XXI/306/2009 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XXII/307/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2009 - 2011

Uchwała Nr XXII/308/2009 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2009 rok

Uchwała Nr XXII/309/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

Uchwała Nr XXII/310/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze za 2008 rok

Uchwała Nr XXII/311/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2009 rok

Uchwała Nr XXII/312/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze za 2008 rok

Uchwała Nr XXII/313/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmianw Uchwale  Nr XVIII/252/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na remont dróg powiatowych położonych  na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XXIII/314/2009 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/300/2009 Rady miejskiej w Kańczudze z dnia 19 marca 2009 roku dotyczącej przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kańczuga na lata 2009 - 2015

Uchwała Nr XXIII/315/2009 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XXIII/316/2009 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2009 rok

Uchwała Nr XXIII/317/2009 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/274/2008 Rady miejskiej w Kańczudze z dnia 30 grudnia 2008 roku dotyczącej ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2009 rok wynikającej z przynależności do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej

Uchwała Nr XXIII/318/2009 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kańczudze

Uchwała Nr XXIII/319/2009 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kańczudze

Uchwała Nr XXIII/320/2009 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kańczudze

Uchwała Nr XXIII/321/2009 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości rolnej położonej w Kańczudze

Uchwała Nr XXIII/322/2009 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowościach Łopuszka Wielka i Łopuszka Mała

Uchwała Nr XXIII/323/2009 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kańczudze

Uchwała Nr XXIII/324/2009 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Kańczudze

Uchwała Nr XXIII/325/2009 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XXIII/326/2009 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. “Czas na aktywność w gminie Kańczuga” w ramach Poddziałania 7.1.1.Działania 7.1. Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał ludzki

Uchwała Nr XXIII/327/2009 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie uchylenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXIII/328/2009 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/276/2008 roku o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXIII/329/2009 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Sieteszy

Uchwała Nr XXIV/330/2009 z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie  zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2009 rok

Uchwała Nr XXIV/331/2009 z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2009 rok

Uchwała Nr XXIV/332/2009 z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Siedleczce

Uchwała Nr XXIV/333/2009 z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Sietesz

Uchwała Nr XXIV/334/2009 z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości  położonej  w Rączynie

Uchwała Nr XXIV/335/2009 z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej części powierzchni dachu budynku Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Łopuszce Wielkiej na okres 10 lat

Uchwała Nr XXIV/336/2009 z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze

Uchwała Nr XXIV/337/2009 z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu strażackiego

Uchwała Nr XXIV/338/2009 z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej złomowania samochodu strażackiego

Uchwała Nr XXIV/339/2009 z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łopuszce Małej

Uchwała Nr XXIV/340/2009 z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu

Uchwała Nr XXIV/341/2009 z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/328/2009 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 21 maja 2009 r. o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXV/342/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2009 rok

Uchwała Nr XXV/343/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIV/341/2009 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 24 lipca 2009 r. o udzieleniu pomocy finansowej Uchwała Województwu Podkarpackiemu  na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXV/344/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Uchwała Nr XXV/345/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXII/313/2009 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 16 kwietnia 2009 r. o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na remont dróg powiatowych położonych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XXVI/346/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie  zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2009 rok

Uchwała Nr XXVII/347/2009 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie  zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2009 rok

Uchwała Nr XXVII/348/2009 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego

Uchwała Nr XXVII/349/2009 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Uchwała Nr XXVII/350/2009 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie realizacji zdania: Remont drogi gminnej  Nr 1 10715 R ul. Wolności w Kańczudze

Uchwała Nr XXVII/351/2009 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości  położonej  w Łopuszce Wielkiej

Uchwała Nr XXVII/352/2009 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/48/2006 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 25 października 2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki położonej w Sieteszy

Uchwała Nr XXVII/353/2009 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na partycypację w kosztach opłaty rocznej za prawo do dysponowania częstotliwością radiową za 2009 rok oraz w kosztach opracowania studium wykonalności dla projektu “Radiowa sieć szerokopasmowa województwa podkarpackiego”

Uchwała Nr XXVII/354/2009 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie pilnej potrzeby nowelizacji ustawy Karta nauczyciela

Uchwała Nr XXVII/355/2009 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji stałych  Rady Miejskiej w  Kańczudze

Uchwała Nr XXVIII/356/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie  zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2009 rok

Uchwała Nr XXVIII/357/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale  Nr XXV/343/2009 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 7 sierpnia 2009 r. o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu  na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXVIII/358/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2010 rok

Uchwała Nr XXVIII/359/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

Uchwała Nr XXVIII/360/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XXVIII/361/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Uchwała Nr XXVIII/362/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/45/93 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 16 grudnia 1993r w sprawie zwolnień w podatku leśnym od 1994r.

Uchwała Nr XXVIII/363/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze

Uchwała Nr XXVIII/364/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Łopuszce Wielkiej

Uchwała Nr XXVIII/365/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Łopuszka Wielka

Uchwała Nr XXVIII/366/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w prawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Siedleczka

Uchwała Nr XXVIII/367/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kańczuga nieruchomości zabudowanej położonej w Krzeczowcach

UchwałaNr XXVIII/368/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Kańczudze

UchwałaNr XXVIII/369/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej  położonej w Kańczudze

UchwałaNr XXVIII/370/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na 2010 rok za wodę  i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Kańczuga dla Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji w Kańczudze

UchwałaNr XXVIII/371/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie dopłaty dla I grupy taryfowej odbiorców usług zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

UchwałaNr XXVIII/372/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na 2010 rok za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Kańczuga dla Firmy AXTONE S A W Kańczudze

UchwałaNr XXVIII/373/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego

UchwałaNr XXVIII/374/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/15/2005 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 marca 2005 roku dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga UCHYLONA

Uchwała Nr XXIX/375/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie  zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2009 rok

Uchwała Nr XXIX/376/62009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Uchwała Nr XXIX/377/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie podpisania umowy partnerskiej z Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Kańczudze

Uchwała Nr XXIX/378/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga  na 2010 rok

Uchwała Nr XXIX/379/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie realizacji zadania: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kańczudze

Uchwała Nr XXIX/380/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/328/2009 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 21 maja 2009 r. o udzieleniu pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXX/381/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie  ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2010 rok wynikającej z przynależności do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej

Uchwała Nr XXX/382/62009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok

Uchwała Nr XXX/383/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl obsługi osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta  i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XXX/384/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie  zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2009 rok

Uchwała Nr XXX/385/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kańczuga na 2010 rok

Uchwała Nr XXX/386/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXX/387/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

 

Metryka

sporządzono
2011-02-13 przez
udostępniono
2011-02-13 01:00 przez Paweł Mucha
zmodyfikowano
2016-12-07 13:16 przez Paweł Mucha
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
776
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.