Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Skargi i wnioski
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Skargi i wnioski Skargi i wnioski


 

 

 

Przyjmowanie skarg i wniosków

I. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zmianami),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

II. Miejsce przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych do Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga

 • Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze - Sekretariat Urzędu – pokój 13, tel. 16 642 31 42 fax 16 642 66 30
 • Wszyscy Kierownicy Referatów  Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze

 

- Referat Budżetu i Finansów, pokój Nr 31   tel. 16 642 65 90
- Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 19    tel 16 642 37 10
- Referat Spraw Obywatelskich, pokój Nr 22   tel. 16 642 31 51
- Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój Nr 2A  tel. 16 642 31 42 w.21
- Referat Spraw Społecznych, pokój Nr 10   tel 16 642 31 42 w. 25
- Referat Organizacyjny, pokój Nr 3   tel. 16 642 31 42 w.21

                            

 

III. Przyjmowanie interesentów w sprawach skarg i wniosków

 • Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga - wtorek od 8.00 do 16.00
 • Przewodniczący  Rady Miejskiej w Kańczudze: w poniedziałki od 16:00 do 17:30,
 • Kierownicy Referatów  w godzinach pracy Urzędu;

 

IV. Podstawowe zasady dotyczące skarg i wniosków:

 • Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Wniesienie skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymaga jej zgody.
 • W skardze należy precyzyjnie określić zarzuty i żądania.
 • Pisma w sprawach skarg i wniosków można przekazać do urzędu pocztą, w formie elektronicznej, faksem lub dalekopisem, a także mogą być wnoszone ustnie do protokołu, we wszystkich Referatach  Urzędu.
 • Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisem § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania.
 • O tym, czy dane pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (np. tytuł: skarga, wniosek). Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, właściwy organ wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, do jego wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, iż nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 • Organ załatwiający skargę (wniosek) powinien rozpatrzyć sprawę bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt, powinna być załatwiona w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. 
 •  W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w ciągu miesiąca, właściwy organ obowiązany jest zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie ich załatwienia.
 • Skargi są załatwiane w samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, kończącym się – zawiadomieniem skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 • W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

 

Opłaty: 
nie podlega opłacie.

 

Termin załatwienia sprawy: 
bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca.data wytworzenia2019-04-04
data udostępnienia2019-04-04
sporządzone przez
opublikowane przezRyszard Osikowski
ilość odwiedzin795
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 2 , 37-220 Kańczuga, tel.: +48 166423142, fax: +48 166426630, sekretariat@kanczuga.pl, www.kanczuga.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@